A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hiện nay

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta.

Hình ảnh minh họa

  Thực hiện Công văn số 1170-CV/BTGTU, ngày 01-7-2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về sao gửi tài liệu quán triệt, tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, Văn phòng Đảng ủy gửi đến các chi bộ, đảng bộ cơ sở Tài liệu “Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn.

  Đề nghị các chi bộ, đảng bộ cơ sở khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động triển khai thực hiện.

Toàn văn tài liệu.

 


Tác giả: Thanh Tâm