Hội nghị lấy ý kiến đánh giá, xếp loại đối với tập thể Công an tỉnh và lãnh đạo Công an tỉnh