A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiêu chí 19.2 trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới vừa là mục tiêu vừa là giải pháp

Ngày 08/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 318/QĐ-TTg ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới có 19 tiêu chí, trong đó tiêu chí an ninh, trật tự thuộc tiêu chí 19.2.

Xác định công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) là một trong những tiêu chí quan trọng, góp phần vào xây dựng nông thôn mới (NTM), đảm bảo ANTT để phát triển kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế - xã hội để đảm bảo ANTT, củng cố hệ thống chính trị luôn có mối quan hệ gắn chặt với nhau. Nhận thức đúng đắn về vấn đề đó, thời gian qua Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Cơ quan thường trực Xây dựng nông thôn mới tỉnh và các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các phong trào như: Cuộc vận độngToàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’, phong tràoToàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; đồng thời, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về các quy định của pháp luật, vận động người dân tham gia tích cực trong công tác phòng chống tội phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội ở khu vực nông thôn; xây dựng mỗi gia đình là hạt nhân trong việc giữ gìn ANTT ở thôn, làng, cụm dân cư.

Công an xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã xây dựng cảnh quan môi trường Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn

Từ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh; sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh, các cơ quan, lực lượng chức năng tăng cường công tác phối hợp thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” để đảm bảo ANTT khu vực nông thôn, hoàn thành, giữ vững tiêu chí thứ 19.2 (tiêu chí về ANTT trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới). Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 36/85 xã đạt chuẩn nông thôn; qua đánh giá 06 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh có 70/85 xã đạt tiêu chí về ANTT (tiêu chí 19.2) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Để hoàn thành, giữ vững tiêu chí về ANTT trong Bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM, lực lượng Công an các cấp đang tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động các mô hình trong phong trào “toàn dân bảo vệ ANTQ” ở cơ sở theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” qua đó vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư.

Công tác thẩm định tiêu chí về ANTT trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới đối với từng xã được đánh giá khách quan, đúng quy định; những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện tiêu chí này tại các xã XDNTM được thẳng thắn chỉ ra đã giúp cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Có thể thấy rằng, tình hình ANTT tại các xã, huyện, thành phố trong sự nghiệp XDNTM được giữ vững, ổn định là thành quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Kon Tum, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan, lực lượng chức năng mà nòng cốt là lực lượng Công an tỉnh. Việc phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn các xã, huyện, thành phố đã góp phần hoàn thành mục tiêu XDNTM của tỉnh giai đoạn vừa qua.

Để thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn các xã tiến tới hoàn thành các mục tiêu XDNTM trong giai đoạn 2021 - 2025 cần tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung như:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng địa phương, địa bàn nông thôn; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”, phong trào “Kon Tum chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”; làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT nổi lên ngay từ cơ sở.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và tự giác chấp hành pháp luật cho người dân ở nông thôn; vận động nhân dân tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

- Chỉ đạo các lực lượng tập trung phối hợp triển khai thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, nhất là biện pháp vận động quần chúng tham gia đảm bảo ANTT; đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với địa bàn nông thôn.

- Thực hiện tốt công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gắn kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào khác của Đảng, Nhà nước và của địa phương; qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo đảm ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Tăng cường công tác củng cố, kiện toàn lực lượng Công an cơ sở đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Tác giả: Văn Hưng