A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng công tác học tập lý luận chính trị trong Công an tỉnh

 Lý luận chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng đối với Đảng và hoạt động lãnh đạo của Đảng, là “kim chỉ nam” cho mọi hành động của Đảng và cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, việc học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước và quy định của Ngành là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị , xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Đảng cần phải giáo dục và yêu cầu đảng viên ra sức học tập lý luận... Đảng phải chống cái thói xem nhẹ học tập lý luận. Vì không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”; đồng thời, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên trau dồi, nâng cao trình độ lý luận; thực hiện tốt nguyên tắc gắn lý luận với thực tiễn. Đồng thời, phải chống giáo điều cũng như bệnh lười học, ngại học, hình thức trong học tập lý luận chính trị và vận dụng tri trức lý luận vào thực tiễn.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo, học tập lý luận chính trị, trong thời gian qua Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn đề cao công tác học tập, giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thường xuyên chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc định hướng, triển khai công tác tuyên truyền về lý luận chính trị; việc tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác giáo dục chính trị của Đảng; việc thực hiện bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên cũng như công tác quản lý học viên tham gia các lớp đào tạo lý luận chính trị; đưa việc học tập lý luận chính trị trở thành nền nếp, thường xuyên, liên tục và ngày càng chất lượng; qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm cò tồn tại trong quá trình cập nhật, bồi dưỡng, đạo tạo lý luận chhính trị cho CBCS trong Công an tỉnh. Đồng thời Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong Công an tỉnh bên cạnh các buổi sinh hoạt chuyên đề còn lồng ghép thêm các nội dung giáo dục lý luận chính trị để cũng cố bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, tác phong làm việc khoa học, linh động cho đội ngũ đoàn viên, hội viên, nhất là những đồng chí cán bộ trẻ.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để CBCS trong đơn vị được học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị; thường xuyên rà soát trình độ lý luận chính trị của đội ngũ CBCS nhằm phục vụ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động lãnh đạo chỉ huy theo quy định tại Thông tư số: 03/2018/TT-BCA, ngày 22/01/2018 của Bộ Công an quy định về quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND; Thông tư số: 79/2021/TT-BCA, ngày 06/7/2021 của Bộ Công an quy định về quy trình điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trong CAND trên cơ sở đó tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện thực hiện công tác cán bộ theo quy định.

Chỉ đạo Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ kiêm nhiệm, giáo viên giảng dạy xây dựng giáo án bài giảng đúng quy định và thuận tiện cho việc truyền đạt kiến thức khi lên lớp giảng dạy; không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy, chủ động lồng ghép các nội dung truyền thống lịch sử, cập nhật kiến thức về tình hình thế giới, khu vực, trong nước và địa phương vào bài giảng để truyền đạt thêm cho học viên những kiến thức bổ ích... Việc tổ chức học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị đã giúp cho CBCS nhận thức rõ nội dung các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Ngành Công an.

Công tác tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về lý luận chính trị cho CBCS cũng được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm, chỉ đạo sâu sát trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Công an tỉnh có hiện có 1.406 đồng chí tham gia học Sơ cấp, Trung cấp và Cao cấp lý luận chính trị tại các trường trong và ngoài ngành Công an tổ chức; 100% CBCS là đối tượng kết nạp đảng, đảng viên dự bị đều được tổ chức học chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị theo đúng quy định của Trung ương. Thông qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới, cán bộ, đảng viên được nâng cao về nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật. Cùng với việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu biên soạn tổng kết lịch sử, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng với nhiều hình thức, phương thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng cán bộ, chiến sĩ và đảng viên trong Công an tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hằng năm, Công an tỉnh đều xây dựng hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm và tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Công an tỉnh. Ngoài ra, nhân các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, của Tỉnh và của Ngành, Công an tỉnh tổ chức các hoạt động mít tinh, tọa đàm kỷ niệm, đồng thời tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu truyền thống lịch sử để CBCS và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh tham gia.

Quá trình tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, những cán bộ, đảng viên được chọn tham gia đã thể hiện được tinh thần, thái độ tích cực học tập, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và đơn vị tổ chức đào tạo. Sau khi được đào tạo, bồi dưỡng, nhìn chung đã có sự chuyển biến đáng kể trên tất cả các mặt: Về nhận thức, về trình độ, phát huy được nhân tố tích cực trong công tác chuyên môn cũng như phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên. Đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Việc học tập lý luận chính trị luôn đảm bảo các quy định về thời lượng và dung lượng, cân đối hợp lý giữa việc học tập lý luận chính trị và thực hiện công tác chuyên môn. Trong quá trình học tập, CBCS không những tiếp thu các kiến thức mà còn tham gia thảo luận, đóng góp các ý kiến thiết thực, hiệu quả nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị trong Công an tỉnh và lực lượng CAND nói chung; hoàn thành chương trình học tập đạt kết quả cao.

Tuy nhiên, thực tế là trong những năm qua, vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên không nhận thức đầy đủ về vai trò của lý luận, lý luận chính trị và yêu cầu cần thiết phải học tập lý luận chính trị mà thường tập trung cho đào tạo, bồi dưỡng, học tập về chuyên môn, nghiệp vụ; thậm chí có nhiều người chỉ chú trọng bằng cấp chuyên môn, còn xin nợ việc học tập lý luận chính trị, nợ “bằng cao cấp lý luận chính trị” khi bổ nhiệm. Có người, khi đi học, thì “đánh trống ghi tên”, vừa học vừa tham gia giải quyết các công việc khác hoặc đến điểm danh rồi về nghỉ giữa chừng; học không nghiêm túc, học kiểu đối phó…

Theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thì nhận thức không đúng về vai trò của lý luận và lý luận chính trị, lười học lý luận chính trị chính là biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị. Chính sự suy thoái này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo của mỗi cán bộ, đảng viên mà còn khiến họ gặp khó khăn trong công tác vận động quần chúng; thậm chí không giữ được lập trường trước sự cám dỗ của vật chất và sự lôi kéo của các thế lực phản động.

Cùng với việc triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư 51/2012/TT-BCA, ngày 10/8/2012của Bộ Công an quy định về chế độ học tập lý luận chính trị trong CAND, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và của Đảng ủy Công an Trung ương, đặc biệt là lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 24-KH/TU của ban Thường vụ Tỉnh ủy “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 04/CT-BCA, ngày 19/5/2018 của Bộ Công an về đổi mới nâng cao chất lượng phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”… từ đó đã tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, nhận thức hành động của mỗi CBCS trong toàn Công an tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục tập trung lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Về cơ bản trình độ lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên trong Công an tỉnh đã được nâng cao rõ rệt, đại đa số CBCS đều đã qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị. Bên cạnh đó, Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên tổ chức học tập các chuyên đề về lý luận chính trị theo quy định đã giúp cán bộ, đảng viên nâng cao về nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, cũng như trang bị những kiến thức cơ bản nhằm đấu tranh, phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Theo Quy định số 256-QĐ/TW, ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Tuy nhiên đa số cán bộ Công an tỉnh đã tốt nghiệp các trường CAND nhưng nội dung, chương trình học ở mỗi thời điểm, môi trường khác nhau nên không thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn để cấp Giấy xác nhận trình độ chính trị theo quy định gây bất cập trong công tác cán bộ đòi hỏi phải có trình độ về lý luận chính trị; nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị trong Công an tỉnh là rất lớn, nhất là trình độ Cao cấp lý luận chính trị để hoàn thiện tiêu chuẩn chức vụ, chức danh trong Công an nhân dân; các Trường CAND cũng đã quan tâm mở các lớp đào tạo, nhưng số lượng học viên được chiêu sinh là ít so với nhu cầu thực tế.

Để góp phần nâng cao chất lượng học tập lý luận chính trị trong Đảng bộ Công an tỉnh giai đoạn hiện nay, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

 Một là, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thường xuyên giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về vai trò của việc học tập lý luận chính trị. Cần tiếp tục giáo dục, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên... đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, tránh tình trạng quán triệt, triển khai qua loa, hình thức, chiếu lệ, xem nhẹ việc học lý luận chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của CBCS về học tập, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo lý luận chính trị bằng các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng.

Hai là, thực hiện nghiêm quy định, chế độ học tập lý luận chính trị gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng yêu cầu: “Có kế hoạch học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận bắt buộc hằng năm đối với cán bộ, đảng viên gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới phù hợp từng đối tượng, từng lĩnh vực công tác”. Đồng thời, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, phải coi việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ bắt buộc đối với mọi cán bộ, đảng viên và phải được quy định thành chế độ để mọi người tự giác thực hiện nghiêm túc.

 Ba là, làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, lấy kết quả học tập lý luận chính trị làm thước đo phẩm chất, năng lực, phân loại của cán bộ, đảng viên. Sau mỗi đợt học tập, cần tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, gắn với nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên; đề cao trách nhiệm chính trị và tính tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong học tập và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng. Cán bộ, đảng viên giữ cương vị càng cao, càng phải gương mẫu học tập, nói và làm theo đúng nghị quyết của Đảng, cần nghiêm túc làm tốt công tác đánh giá theo hướng thực chất.

Bốn là, phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi cán bộ, đảng viên trong tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị theo phương châm “học đi đôi với hành”. Tạo điều kiện thuận lợi cho CBCS tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị. Kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác học tập, đào tạo lý luận chính trị; chấn chỉnh, uốn nắn những cá nhân có nhận thức lệch lạc về công tác giáo dục, đào tạo lý luận chính trị (nếu có).

Năm là, đề xuất với cấp ủy cấp trên các giải pháp đổi mới chương trình, nội dung giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị, tránh trùng lắp giữa các chương trình sơ cấp, trung cấp, cao cấp lý luận chính trị…tránh gây nhàm chán, không tạo sức hấp dẫn, hứng thú với người học.

Sáu là, phối hợp chặt chẽ với trường Chính trị tỉnh cũng như các cơ sở đào tạo trong Ngành Công an để thường xuyên mở các lớp đào tạo lý luận chính trị cũng như bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý học viên của Công an tỉnh.

 

 


Tác giả: Đặng Thân
Tin liên quan