A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tục hành chính chế độ nghĩ dưỡng cho CBCS

1. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính :

Phòng Tổ chức cán bộ
Địa chỉ: 198 Phan Chu Trinh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Điện thoại liên hệ: 060. 3871365

2. Thành phần, số lượng hồ sơ :

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:
– Danh sách đề nghị nghỉ dưỡng của Công an các đơn vị;

b) Hồ sơ: 01 (bộ)

3. Thời hạn giải quyết :

Không quy định cụ thể.

4. Lệ phí :

Không.

5. Cách thức thực hiện :

Trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ – Công an tỉnh Kon Tum.

6. Trình tự thực hiện :

Bước 1. Công an các đơn vị tổ chức họp đơn vị xét, lập danh sách CBCS đủ tiêu chuẩn nghỉ dưỡng gửi về Phòng Tổ chức cán bộ – Công an tỉnh Kon Tum;
Bước 2 Phòng Tổ chức cán bộ – Công an tỉnh Kon Tum tiếp nhận hồ sơ do Công an các đơn vị, địa phương chuyển đến. Rà soát cán bộ, chiến sỹ đủ điều kiện được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ;
Bước 3. Sau khi đã xác định được những người đủ điều kiện nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ; Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Phòng Hậu cần – Kỹ thuật lập danh sách những người được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ, báo cáo Giám đốc duyệt và tổ chức cho cán bộ, chiến sỹ nghỉ dưỡng sức tại cơ sở tập trung theo điều kiện và nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính :

Quyết định hành chính.

8. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính :

Cá nhân

9. Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :

Không.

10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính :

+ Thông tư 22/2012/TT-BCA-X11 ngày 17/4/2012 của Bộ Công an quy định chế độ nghỉ dưỡng trong Công an nhân dân;

+ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

+ Quyết định số 243/2005/QĐ-TTg ngày 05/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/5/2005 của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

11. Mẫu đơn, mẫu tờ khai :

Không

12. Tài liệu đính kèm :

 

 

Quốc Mạnh- Phòng Tổ chức cán bộ