Công an tỉnh tổng kết công tác Quần chúng năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023