Gặp mặt cán bộ, lãnh đạo chỉ huy người dân tộc thiểu số trong Công an tỉnh