Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm