A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 15/8/2022, Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 2367/CAT-PV01 về việc tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Theo đó, để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; bảo đảm các hoạt động này được thực hiện nghiêm túc theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Luật Dự trữ quốc gia năm 2012 và Luật thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013, Chính phủ đã ban hành các nghị định: (1) Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; (2) Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo trên, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các phòng liên quan, Công an các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 102/2021/NĐ-CP); Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 49/2019/TT-BCA ngày 15/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc xử lý kỷ luật cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

2. Các chức danh thanh tra trong Công an nhân dân có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 102/2021/NĐ-CP) tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước tại các đơn vị theo quy định pháp luật.


Tác giả: Hoàng Phúc
Tin liên quan