A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lãnh đạo Công an tỉnh tham gia Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 189/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum.

Theo đó, kiện toàn Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum, thành phần gồm có:

Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách khối kinh tế tổng hợp.

Phó Chủ tịch Hội đồng thường trực: Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính.

Phó Chủ tịch Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp;

Thư ký Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum.

Thành viên Hội đồng: Đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh; Mời đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum làm Thành viên Hội đồng.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên có văn bản cử lãnh đạo đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để tham gia Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để rà soát sự phù hợp của các thành viên theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Hội đồng sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký; các Phó Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của đơn vị mình công tác để ký giải quyết công việc và quan hệ công tác. Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Kon Tum thực hiện theo Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 358/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum.

Tại Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chế độ thù lao của thành viên Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc giám sát, kiểm tra việc tuân thủ Quy chế hoạt động của Hội đồng và các quy định có liên quan trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum.


Tác giả: BBT