A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quản lý trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 22/12/2022,UBND tỉnh có văn bản số 4328/UBND-HTKT về quản lý trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh.

Trạm cân thu mua nông sản là một loại hình kinh doanh, thương mại dịch vụ; thu mua, tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, phục vụ đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; do đó, cần có cơ chế ủng hộ, khuyến khích phát triển loại hình này. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện phải đảm bảo các quy định của pháp luật về đầu tư (đối với trường hợp thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư), xây dựng (quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng), đất đai (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất), giao thông (đấu nối giao thông, an toàn giao thông) và một số quy định của pháp luật liên quan (dân sự, môi trường, lao động, thuế…); nhất là đối với hoạt động thương mại dịch vụ có tập trung đông người, phương tiện giao thông, có khả năng xảy ra các hành vi gian lận thương mại.

Trạm cân thu mua nông sản là một loại hình kinh doanh, thương mại dịch vụ; thu mua, tiêu thụ các sản phẩm, hàng hóa nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, phục vu đời sống người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; do đó, cần có cơ chế ủng hộ, khuyến khích phát triển loại hình này. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện phải đảm bảo các quy định của pháp luật về đầu tư (đối với trường hợp thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư), xây dựng (quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng), đất đai (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất), giao thông (đấu nối giao thông, an toàn giao thông) và một số quy định cāa pháp luật liên quan (dân sự, môi trường, lao động, thuế…); nhất là đối với hoạt động thương mại dịch vụ có tập trung đông người, phương tiện giao thông, có khả năng xảy ra các hành vi gian lận thương mại.

Tăng cường quản lý trạm cân thu mua nông sản (Ảnh minh họa)

Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng trạm cân thu mua nông sản trái phép, chưa đúng với quy định của pháp luật; khắc phục các hạn chế trong thời gian vừa qua, đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, xử lý các trạm cân thu mua nông sản có hành vi vi phạm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2819/UBND-HTKT ngày 26 tháng 8 năm 2022; không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông, môi trường…; trường hợp không thực hiện thì tổ chức cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 06 tháng 01 năm 2023 (qua Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu).

Rà soát, kiểm tra, bố trí quy hoạch các vị trí thu mua nông sản đáp ứng được điều kiện xây dựng, hoạt động theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật (đất đai, xây dựng, giao thông…); tạo điều kiện để phát triển loại hình kinh doanh, thương mại dịch vụ này, đảm bảo giải quyết đầu ra cho nhu cầu tiêu thụ nông sản của Nhân dân, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, điều kiện vận chuyển hàng hóa còn nhiều khó khăn.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nội dung nêu trên; tổng hợp kết quả, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 13 tháng 01 năm 2023.

Để kịp thời chấn chỉnh, xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng trạm cân thu mua nông sản trái phép, chưa đúng với quy định của pháp luật; khắc phục các hạn chế trong thời gian vừa qua, đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện một số nội dung sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, xử lý các trạm cân thu mua nông sản có hành vi vi phạm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2819/UBND-HTKT ngày 26 tháng 8 năm 2022; không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông, môi trường…; trường hợp không thực hiện thì tổ chức cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 06 tháng 01 năm 2023 (qua Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu).

Rà soát, kiểm tra, bố trí quy hoạch các vị trí thu mua nông sản đáp ứng được điều kiện xây dựng, hoạt động theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật (đất đai, xây dựng, giao thông…); tạo điều kiện để phát triển loại hình kinh doanh, thương mại dịch vụ này, đảm bảo giải quyết đầu ra cho nhu cầu tiêu thụ nông sản của Nhân dân, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, điều kiện vận chuyển hàng hóa còn nhiều khó khăn.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nội dung nêu trên; tổng hợp kết quả, báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 13 tháng 01 năm 2023.


Tác giả: Khánh Vi