A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, quy chế làm việc và thực thi công vụ trong Công an nhân dân

Nhằm chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của cơ quan hành chính nhà nước các cấp; tăng cường trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, quy chế làm việc và thực thi công vụ trong CAND; Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nhiêm các nội dung sau:

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ Công an; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND, văn hóa ứng xử trong CAND.

Chủ động, tích cực thực hiện kịp thời hiệu quả nhiệm vụ được giao; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, công việc được giao. Thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là kiểm tra đột xuất. Chủ động rà soát, kịp thời tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định thay thế, điều chuyển sang làm nhiệm vụ khác đối với lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác khen thưởng, kỷ luật.

Nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo thực tế công việc; cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong từng khâu của quy trình xử lý công việc, bảo đảm các công việc thuộc thẩm quyền phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.

Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các đơn vị liên quan trực tiếp đến các nhiệm vụ, đề án, dự án...; không lấy ý kiến các đơn vị không liên quan hoặc không cần thiết. Công an các đơn vị, địa phương được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởnh đến tiến độ xử lý công việc.

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 25/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực nhà nước của Bộ Công an; thường xuyên rà soát, kiểm tra các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đang thực hiện; kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Phát huy hiệu quả các kênh tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực nhà nước của Bộ Công an và kịp thời tham mưu xem xét, giải quyết đúng thẩm quyền, không được đùn đẩy, né tránh.


Tác giả: Tổng hợp