A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề xuất bổ sung 6 vị trí mang hàm Thượng tướng, Thiếu tướng CAND

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong Công an nhân dân, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng. Đồng thời, đề xuất vị trí Trung đoàn trưởng, Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Nhiều quy định về sĩ quan cấp Tướng, Đại tá Công an nhân dân chưa phù hợp với thực tiễn

Xuất phát từ sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; thể chế hóa quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo dự thảo tờ trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân của Bộ Công an, quy định hiện hành về cấp bậc hàm cao nhất đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân chưa phù hợp với thực tiễn.

Cụ thể, hiện nay, Luật Công an nhân dân quy định 199 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng. Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân và các văn bản liên quan, tổ chức bộ máy các cấp công an đã được đổi mới căn bản, toàn diện và sắp xếp tinh gọn theo hướng giảm đầu mối, đơn vị Công an các cấp.

Trong đó, hầu hết Thủ trưởng các đơn vị cấp Cục và tương đương cấp Cục trực thuộc Bộ có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng nhưng vẫn còn Thủ trưởng của một số đơn vị tương đương cấp Cục chưa được quy định có trần cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng tạo ra sự thiếu đồng bộ, thống nhất trong quy định về cấp bậc hàm đối với các chức vụ, chức danh tương đương.

Ví dụ: Theo quy định tại Luật Công an nhân dân và văn bản quy định chi tiết thi hành thì Thủ trưởng của một số trường, học viện trong Công an nhân dân có cấp bậc hàm cấp Trung tướng như: Giám đốc Học viện An ninh nhân dân, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân… nhưng Hiệu trưởng Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân chỉ có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Bộ Công an cho rằng, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Trường Đại học An ninh nhân dân là các đơn vị trực thuộc Bộ, là 2 trường trọng điểm của lực lượng Công an nhân dân, đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực phía Nam. Quy định hiện hành về cấp bậc hàm của Hiệu trưởng 2 trường đại học này là chưa phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của hai đơn vị này.

Tờ trình của Bộ Công an cũng cho biết, theo quy định về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình bổ nhiệm, chính sách, chế độ đối với chức danh Trợ lý, Thư ký thì đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị có 02 Trợ lý và được hưởng lương, chính sách, chế độ tương đương Tổng cục trưởng. Tuy nhiên, hiện nay, mới chỉ có 01 đồng chí Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an được quy định có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng...

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Luật Công an nhân dân, Trưởng phòng và tương đương ở đơn vị trực thuộc Bộ có chức năng, nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, Trưởng phòng nghiệp vụ, Trưởng Công an quận thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh được thăng cấp bậc hàm Đại tá.

Tuy nhiên, đối với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm, không quân, bảo vệ mục tiêu thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh là các đơn vị vũ trang tập trung, quân số đông, tương đương cấp Phòng, trực tiếp chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội nhưng mới được quy định có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tá là chưa phù hợp với vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ quan trọng của các đơn vị này.

Bên cạnh đó, ngày 09/12/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh (trong tương lai có thể thành lập thêm đơn vị hành chính đặc biệt như thành phố Thủ Đức).

Theo Bộ Công an, đây là những đơn vị hành chính có địa bàn lớn hơn cấp quận nhưng điểm e khoản 1 Điều 25 Luật Công an nhân dân chỉ quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tá là chưa phù hợp với tính chất địa bàn, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị này.

Từ những vấn đề trên cho thấy, việc xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội là cần thiết.

Đề xuất bổ sung 6 vị trí có bậc hàm cấp Tướng Công an nhân dân

Trên cơ sở đó, trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, Bộ Công an đề xuất sửa đổi, bổ sung các điểm b, d, e khoản 1, khoản 2 và khoản 4 Điều 25 như sau:

Thứ nhất, sửa đổi, bổ sung điểm b, d khoản 1. Theo đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung 06 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Tướng trong Công an nhân dân, gồm: 1 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng và 5 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung quy định Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, Trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Về căn cứ đề nghị sửa đổi, bổ sung, Bộ Công an nêu rõ: Bổ sung 01 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Vì hiện nay, Bộ Công an có một đồng chí Thứ trưởng biệt phái được phê chuẩn chức vụ này.

Theo đó, Bộ Công an đề xuất bổ sung điểm b khoản 1 Điều 25 theo hướng: Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội có cấp bậc hàm Thượng tướng.

Bổ sung 05 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng, theo đó, sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm d khoản 1 Điều 25 theo hướng tăng từ 157 vị trí lên 162 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng. Các vị trí cụ thể quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thứ hai, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 25. Bộ Công an đề xuất, bổ sung quy định Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cấp bậc hàm cấp Tướng đối với đơn vị được thành lập mới nhằm bảo đảm tính linh hoạt khi có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và bảo đảm thống nhất với Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trung đoàn trưởng, Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá

Thứ ba, Bộ Công an đề xuất bỏ quy định Trung đoàn trưởng, Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Thượng tá tại điểm e khoản 1.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 25 như sau: Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 25 theo hướng quy định Trung đoàn trưởng, Trưởng Công an thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Toàn văn dự thảo Luật được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày.

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến TẠI ĐÂY.


Tác giả: Hoàng Phúc
Nguồn:chinhphu.vn Copy link