A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo Thông tư quy định công tác văn thư trong Công an nhân dân

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định công tác văn thư trong Công an nhân dân. Dự thảo Thông tư gồm 07 Chương với 27 Điều và 02 Phụ lục. Quy định về công tác văn thư và quản lý công tác văn thư trong Công an nhân dân.

Công tác văn thư được quy định tại Thông tư này bao gồm: Soạn thảo, ký ban hành văn bản; quản lý văn bản đi; quản lý văn bản đến; quản lý và sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật trong công tác văn thư.

Áp dụng đối với cán bộ, chiến sĩ, Công an các đơn vị, địa phương; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác văn thư trong Công an nhân dân.

Việc ban hành Thông tư là cần thiết vì:

Công tác văn thư là một trong những khâu công tác hết sức quan trọng, đảm bảo thông tin, tài liệu thông suốt phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Công an các cấp. Ngày 16/8/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BCA về công tác văn thư trong Công an nhân dân.

Ngày 05/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 110/2004/ND-CP về công tác văn thư. Để đảm bảo phù hợp với các quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 35/2021/TT-BCA, ngày 31/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2019/TT-BCA.

Tại Thông tư số 26/2019/TT-BCA và Thông tư số 35/2021/TT-BCA, Bộ Công an chưa quy định các nghiệp vụ liên quan đến công tác văn thư điện tử do thời điểm ban hành, Công an đơn vị, địa phương chưa thực hiện kết nối với Trục liên thông văn bản quốc gia và chưa thực hiện gửi nhận văn bản điện tử. Bên cạnh đó, qua quá trình tổng kết, Thông tư số 26/2019/TT-BCA và Thông tư số 35/2021/TT-BCA còn một số hạn chế, cần sửa đổi, bổ sung như: (1) Chưa có quy định về cơ cấu tổ, chức lực lượng văn thư cấp xã; (2) Các biểu mẫu liên quan đến công tác văn thư còn chưa đồng bộ với các quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước; (3) Thể thức, kỹ thuật trình bày các văn bản của Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Đoàn Kiểm tra, Tổ công tác; việc thực hiện ghi cấp bậc hàm, chức danh khoa học, danh hiệu danh dự người có thẩm quyền ký ban hành văn bản ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học còn chưa rõ ràng....

Hiện nay, Bộ Công an đã hoàn thành việc kết nối và thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử trong toàn lực lượng Công an nhân dân. Để đảm bảo thống nhất thực hiện các nghiệp vụ công tác văn thư điện tử, cũng như sửa đổi các quy định không còn phù hợp của Thông tư số 26/2019/TT-BCA và Thông tư số 35/2021/TT-BCA thì việc ban hành Thông tư mới thay thế Thông tư số 26/2019/TT-BCA và Thông tư số 35/2021/TT-BCA quy định về công tác văn thư trong Công an nhân dân là cần thiết.

Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh xin giới thiệu toàn văn dự thảo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến. 1. Dự thảo Tờ trình dự thảo Thông tư quy định về công tác văn thư trong Công an nhân dân.doc 2. Dự thảo Thông tư quy định về công tác văn thư trong Công an nhân dân.doc 

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan