A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công an tỉnh triển khai Kế hoạch thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 quy định về định danh và xác thực điện tử

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch triển  khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về Định danh và xác thực điện tử để chỉ đạo các đơn vị chức năng, Công an cấp huyện, cấp xã tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản Định danh điện tử trong địa bàn quản lý.

Để tiếp tục xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, ngày 06/01/2022 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính đã ký, ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến đến năm 2030.

Theo lộ trình của Đề án 06/CP, các thông tin công dân sẽ dần được tích hợp trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử, cùng với ứng dụng VNEID sẽ giúp người dân chỉ sử dụng duy nhất thẻ CCCD thay thế nhiều giấy tờ khác để thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm chính xác và thuận tiện. Ngoài ứng dụng nổi bật với thẻ Căn cước công dân gắn chíp, ngày 25/2/2022, Bộ Công an đã thực hiện cấp thêm tài khoản Định danh điện tử cho công dân thông qua cấp CCCD, điều này giúp gia tăng thêm tiện lợi cho người dân khi giao dịch dịch vụ hành chính công trên môi trường online.

  Để tạo cơ sở pháp lý để người dân sử dụng định danh điện tử trên các lĩnh vực, ngày 05/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử và giao Bộ Công an chỉ đạo, triển khai cấp Định danh điện tử cho công dân trên phạm vi toàn quốc.

  Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an, ngày 12/10/2022, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3022/KH-CAT-PV01 về triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử để chỉ đạo triển khai, thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trực tiếp và phối hợp với đơn vị liên quan giúp lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về định danh và xác thực điện tử; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản Định danh điện tử và xác thực điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các tiện ích khác trên ứng dụng VneID; tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản Định danh điện tử, xử lý hồ sơ đăng ký tài khoản Định danh điện tử theo sự phân công, phân cấp của Bộ Công an.

Người dân đến cơ quan Công an làm thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử

Đồng thời giao Công an cấp huyện, cấp xã tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp chỉ đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân sử dụng tài khoản Định danh điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công và các tiện tích khác trên ứng dụng VneID; Công an cấp huyện tiến hành tổ chức thu nhận, xử lý hồ sơ và hướng dẫn và kiểm tra Công an cấp xã thu nhận hồ sơ đăng ký tài khoản Định danh điện tử, xử lý hồ sơ đăng ký tài khoản Định danh điện tử trong địa bàn quản lý theo quy định của pháp luật.


Tác giả: Kim Thanh