A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, yếu kém của Chỉ số PCI, Chỉ số PARINDEX, Chỉ số PAPI năm 2021

Ngày 29/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 4411/UBND-KTTH về Kết quả kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, yếu kém của Chỉ số PCI, Chỉ số PARINDEX, Chỉ số PAPI năm 2021.

Qua xem xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo số 235/BC-SNV ngày 08 tháng 12 năm 2022 về kết quả kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, yếu kém của Chỉ số PCI, Chỉ số PARINDEX, Chỉ số PAPI năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với kết quả tự tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan đến các khuyết điểm, yếu kém của các Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng cāa người dân về sự phÿc vÿ hành chính (SIPAS) năm 2021 thuộc phạm vi trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương theo đề xuất của Sở Nội vụ tại Báo cáo nêu trên.

2. Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 2359/CTr-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XVI về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2373/KH-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; Kế hoạch số 3993/KH-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch công tác cải cách hành chính hằng năm của tỉnh…

Thường xuyên rà soát, đánh giá, xác định rõ những hạn chế, yếu kém, bất cập để kịp thời có giải pháp quyết liệt nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản và đồng bộ trong trong công tác cải cách hành chính và thu hút đầu tư công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ số thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Hằng năm, lấy kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh làm một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan