A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2024

Ngày 31-01-2024, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ có Văn bản số  2221-CV/BTGTU về việc triển khai công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2024. Theo đó, Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn một số nội dung trọng tâm cần tuyên truyền như sau:

Về công tác xây dựng Đảng

Tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, gắn với triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền về kết quả và những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền về tiếp tục triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa của Trung ương "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc"; Chuyên đề của tỉnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững" trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và quần chúng Nhân dân trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 26-01-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa XIII và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVI đã ban hành; tập trung tuyên truyền quá trình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương khóa XIII “về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17-11-2022 của BCH Trung ương khóa XIII “về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Tuyên truyền kết quả hoạt động của BCĐ Trung ương, BCĐ cấp tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023; kết quả công tác phòng,  chống tham nhũng, tiêu cực từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền kết quả nổi bật sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và bốn năm nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2024 theo Hướng dẫn số 126-HD/BTGTW, ngày 19-12-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 46-HD/BTGTU, ngày 29-12-2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Về phát triển kinh tế - xã hội

Tuyên truyền Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt theo Quyết định 1756/QĐ-TTg ngày 31-12-2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, hằng quý, 6 tháng và năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của ngành, của tỉnh, của địa phương và cả nước; Kết quả thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 05-12-2023 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã  hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và  hệ thống chính trị năm 2024.
Tuyên truyền về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; tuyên truyền kết quả giữa kỳ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, của tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về lĩnh vực văn hóa - xã hội, khoa học, giáo dục - đào tạo, công nghệ và môi trường

Tuyên truyền những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ được nêu trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền các hoạt động tổ chức Tổng kết 50 năm nền văn học,  nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất, theo Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số7907-CV/VPTW, ngày 18-9-2023 của Văn phòng Trung ương và Kế hoạch số 390-KH/BTGTW,  ngày  15-11-2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.
Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn học, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Tuyên truyền kết quả sau 3 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

Tuyên truyền Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Chiến lược phát  triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030...

Tuyên truyền hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

Tuyên truyền hoạt động lễ hội của nước ta hiện nay; công tác chỉ đạo  tổ chức, quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội trong năm 2023.

Tuyên truyền các hoạt động thể dục - thể thao lớn trong năm 2024.

Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện NQTW 8 khóa XI (Nghị quyết 29-NQ/TW) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tuyên truyền về Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tuyên truyền những điểm mới và kết quả nổi bật của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm học 2024-2025.

Tuyên truyền các hoạt động và thành tựu khoa học nổi bật năm 2023 và năm 2024; kết quả 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị “về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”; Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện NQTW 6 khóa XI “về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Tuyên truyền Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24-11-2023, Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Tuyên truyền Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tuyên truyền những chương trình lớn của ngành Y tế trong năm 2023 và năm 2024; công tác phòng, chống dịch bệnh.

Về quốc phòng, an ninh

Tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI).

Tuyên truyền Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII); tuyên truyền chủ trương tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền kết quả thực hiện chủ trương hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2023; Chiến lược hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tuyên truyền về tình hình Biển Đông, biên giới trên đất liền, nhiệm vụ đặt ra trong công tác đấu tranh và bảo vệ chủ quyền, các quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia, chủ trương giữ vững môi trường hòa bình để phát triển.
Tuyên truyền kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Tuyên truyền kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội năm 2023; nhiệm vụ công tác  năm 2024.

Về công tác đối ngoại

Tuyên truyền đường lối đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hoá, đa dạng hoá; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam.

Tuyên truyền kết quả các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo cao cấp Đảng, Nhà nước tới các nước và lãnh đạo các nước thăm Việt Nam.

Tuyên truyền quan hệ của Việt Nam với các nước láng giềng, với ASEAN, các nước lớn và các nước, đối tác quan trọng của Việt Nam.

Tuyên truyền những thành tựu và đóng góp quan trọng của Việt Nam đối với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN).

Tuyên truyền những kết quả, đóng góp quan trọng của Việt Nam khi là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc, nhiệm kỳ 2023-2025.

Tuyên truyền, định hướng chính trị về các sự kiện nổi bật của thế giới trong năm 2024 được dư luận xã hội quan tâm.

Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

Thông qua công tác tuyên truyền miệng, nhất là quá trình tuyên truyền, giới thiệu nghị quyết và các văn bản của Trung ương, của cấp ủy, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường đối thoại trong tuyên truyền miệng, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy và cơ quan chức năng./.

i cấp ủy và cơ quan chức năng./.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan