A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 13/5/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 2525/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Áp dụng đối với:

- Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh giúp tham mưu quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế); Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặt tại tỉnh (Bảo hiểm xã hội tỉnh); cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đặt tại các huyện (Bảo hiểm xã hội huyện);

- Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung phối hợp:

Một là, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tới người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Hai là, phối hợp trong công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; thu, giảm số tiền chậm đóng, triển khai thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ba là, cung cấp thông tin và hỗ trợ nghiệp vụ có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; xử lý và tham mưu xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của các tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật hiện hành.

Bốn là, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Theo Quy chế, Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, phân công các đơn vị nghiệp vụ tăng cường các hoạt động nghiệp vụ, áp dụng các biện pháp phòng ngừa, tích cực phát hiện, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; điều tra, xác minh, khởi tố đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự liên quan đến hành vi gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh; kịp thời điều tra, có biện pháp ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi gian lận, trục lợi, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu liên quan đến các đơn vị, doanh nghiệp có hành vi gian lận, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động do cơ quan Bảo hiểm xã hội chủ trì tập hợp từ các đơn vị liên ngành; tiến hành điều tra, xác minh, khởi tố đối với những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đối với các hành vi trên.

Thực hiện và chỉ đạo Công an các huyện, thành phố cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức.

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện các nội dung phối hợp công tác theo Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chia sẻ, rà soát thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác thực thông tin người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan