A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 trong thời gian tới

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy; Ủy ban nhân dân tỉnh và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngânh, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 và đã đạt được một số kết quả nhất định.

Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh đã ban hành Văn bản số 3713/TCT-NC đề nghị các Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 các huyện, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

Tiến hành rà soát, khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ được giao thuộc Đề án 06 trong năm 2023 theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2023 và thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, rà soát từng dịch vụ công, thực hiện cắt giảm các thành phần hồ sơ đã sử dụng Cơ sở dữ liệu dân cư (đặc biệt trong lĩnh vực Tư pháp và Tài nguyên môi trường) nhằm nâng cao chất lượng, tạo niềm tin của người dân và quán triệt cán bộ, công chức, viên chức không yêu cầu người dân xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện các thủ tục hành chính…

Tiếp tục triển khai cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu cho người dân, doanh nghiệp theo Đề án 06 và 28 dịch vụ công theo Quyết định số 422/QĐ-TTg ngây 04 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung rà soát, đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo hướng tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm.

Đẩy nhanh tiến độ số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hoá với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hoá theo đúng quy định.

Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi các văn bản pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm bãi bỏ các quy định về nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú; công bố, công khai các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, hoàn thiện quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện việc bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú. Đồng thời đánh giá, kiện toàn mô hình nhân sự phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số và tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh) chủ trì, phối hợp với các Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tỉnh kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phối hợp với các đơn vị, địa phương xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Đề án tỉnh xem xét, quyết định.

 

 

 


Tác giả: Tổng hợp
Tin liên quan