A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Tổ điều phối cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển vùng Tây Nguyên

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 625/QĐ-UBND, ngày 06/11/2023 thành lập Tổ điều phối cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ điều phối phát triển vùng Tây Nguyên. Theo đó, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Tổ trưởng Tổ điều phối.

Các Tổ phó gồm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Giám đốc Tài nguyên và Môi trường. Các Thành viên là đại diện Lãnh đạo các sở, ngành: Xây dựng; Công Thương; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Thông tin và Truyền thông; Ngoại vụ; Khoa học và Công nghệ; Ban Dân tộc tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Thư ký Tổ điều phối: Lãnh đạo phòng Tổng hợp, Quy hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Tổ điều phối là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ trong việc điều phối phát triển vùng Tây Nguyên; đề xuất, kiến nghị Hội đồng điều phối vùng kịp thời giải quyết các vấn đề liên kết trong vùng Tây Nguyên. Tổng hợp các nội dung liên kết từ phía doanh nghiệp và các đơn vị thuộc tỉnh. Theo dõi, đôn đốc và giúp Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề điều phối thuộc thẩm quyền của tỉnh Kon Tum trong vùng Tây Nguyên; tổng hợp báo cáo Hội đồng điều phối vùng, Văn phòng Hội đồng điều phối vùng, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ hàng năm về tình hình thực hiện nhiệm vụ điều phối liên kết vùng Tây Nguyên. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan