A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 1099/UBND-NNTN chỉ đạo triển khai công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và triển khai các dự án khai thác khoáng sản.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thuê đất hoạt động khoáng sản; các trường hợp chậm triển khai xây dựng cơ bản mỏ, tồn tại trong gia hạn thuê đất… để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện thủ tục thuê đất, thuê đất bổ sung, gia hạn thời gian thuê đất nhằm đưa các dự án khai thác khoáng sản vào thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản, đầu tư và pháp luật khác có liên quan. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về khoáng sản, đất đai, bảo vệ môi trường đối với các dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; xử lý các tồn tại, vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bổ sung vào “Báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản” của địa phương nội dung về công tác quản lý, giám sát và các vấn đề có liên quan trong khai thác, sử dụng khoáng sản đi kèm kể cả khoáng sản là đất đá ở bãi thải mỏ, hằng năm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh có liên quan trên địa bàn quản lý để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ và địa bàn quản lý chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan tổ chức quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác theo quy định, thực hiện trách nhiệm lưu giữ, bảo vệ khoáng sản đã khai thác nhưng chưa sử dụng; khoáng sản tại bãi thải hoặc khoáng sản đi kèm nhưng chưa thu hồi trong quá trình khai thác; khoáng sản chưa khai thác trong diện tích đất đang sử dụng. Yêu cầu tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trước khi khai thác, sử dụng khoáng sản đi kèm phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 47 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ.

Rà soát, quản lý, bảo vệ các nguồn nước khoáng, nước nóng thiên nhiên chưa khai thác. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý đối với những trường hợp quảng cáo sử dụng nguồn nước khoáng, nước nóng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép.


Tác giả: Khánh Vi