A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 121-HD/BTGTW về thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2024. Theo đó, cần  tổ chức thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, nghị quyết của đảng bộ các cấp ở địa phương: 

Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền kịp thời, sâu rộng những nội dung của Hội nghị lần thứ chín, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (có hướng dẫn cụ thể), các nghị quyết của ban chấp hành đảng bộ các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị; chủ động xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết của đảng bộ các cấp. Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đảng bộ địa phương, đơn vị.

Về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của Trung ương, ngành, địa phương.

Tham mưu cấp ủy xây dựng nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2024 trên cơ sở cụ thể hóa nội dung chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; tập trung vào nội dung phát triển kinh tế, đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị con người Việt Nam… theo tinh thần Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Tham mưu cấp ủy tiếp tục phát động và triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 2, giai đoạn 2023 - 2025.

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Tổ chức thông tin vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đang đặt ra trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch (Ảnh minh họa)

Về công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch:

Tiếp tục tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo Hướng dẫn số 47-HD/BTGTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương; tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… đồng thời, tổ chức thông tin những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn đang đặt ra với nhiều hình thức khác nhau, phù hợp điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Đề án phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet. Tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 9, 10 khóa XIII trên Hệ thống phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet (có kế hoạch riêng).

Về công tác giáo dục lý luận chính trị:

Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở: Tham mưu cấp ủy xây dựng đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị tại các trung tâm chính trị cấp huyện; nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các trung tâm chính trị cấp huyện thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị hằng năm. Tăng cường chỉ đạo, phối hợp với sở giáo dục và đào tạo, đoàn thanh niên cấp tỉnh giáo dục chính trị cho đoàn viên, thanh niên và thế hệ trẻ; phát huy vai trò của thế hệ trẻ trong nghiên cứu, đề xuất và tuyên truyền về giáo dục chính trị, phát động các phong trào thi đua học tập, chia sẻ các bài học về lý luận chính trị trên Internet, mạng xã hội… 

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị cấp huyện: Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ giảng dạy cho giảng viên của các trung tâm chính trị cấp huyện, với nhiều hình thức khác nhau như: hội nghị, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, hội thi hoặc tổ chức thao giảng giảng viên lý luận chính trị giỏi. Cấp ủy tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên trung tâm chính trị cấp huyện tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phục vụ công tác giảng dạy.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về nội dung đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị: Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị; định kỳ 6 tháng tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Trung ương, tập trung vào các nội dung sau: Đối với các trung tâm chính trị cấp huyện, kiểm tra, giám sát thực hiện nền nếp việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; công tác quản lý học viên; công tác nghiên cứu khoa học; Đối với trường chính trị cấp tỉnh và hệ thống trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân tại các địa phương trực thuộc Trung ương, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong giảng dạy lý luận chính trị, khoa học xã hội, nhất là kiểm tra việc tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác giáo dục lý luận chính trị của Đảng.

Kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng, Trung tâm chính trị cấp huyện: Các địa phương cần tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Phòng Lý luận chính trị và Lịch sử Đảng trong ban tuyên giáo cấp tỉnh theo Quy định số 04-QĐ/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy và các văn bản hiện hành. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tổng kết việc thực hiện Quy định số 185-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh…

Về công tác định hướng tư tưởng, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng:

Tăng cường thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18-01-2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu biên soạn, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng đáp ứng yêu cầu giai đoạn mới (Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ có thông báo cụ thể). Triển khai sâu rộng việc thực hiện Chương trình bồi dưỡng chuyên đề lịch sử Đảng - “Đảng ta thật là vĩ đại”, theo Quyết định số 2448-QĐ/BTGTW, ngày 26/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Về giao ban, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị:

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác lý luận chính trị và tập huấn các tài liệu, chương trình mới biên soạn, giảng dạy tại các trung tâm chính trị cấp huyện. Thời gian, địa điểm và thành phần sẽ thông báo cụ thể sau.

Định kỳ hằng quý, ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiến hành giao ban công tác lý luận chính trị. Nội dung và hình thức tổ chức giao ban phù hợp với đặc điểm từng địa phương, cơ sở; báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Trung ương.

Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy chủ động tổ chức các lớp tập huấn về công tác lý luận chính trị cho giảng viên các trung tâm chính trị cấp huyện theo tài liệu mới ban hành.


Tác giả: Khánh Vi