A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an tỉnh năm 2024

          Nhằm tiếp tục tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức trong toàn lực lượng Công an tỉnh về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN), gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống trong các giải pháp phòng, chống các vi phạm và tội phạm liên quan đến công tác bảo vệ BMNN từ đó không ngừng nâng cao chất lượng trong công tác bảo vệ BMNN, Công an tỉnh Kon Tum đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ BMNN năm 2024.

          Theo Kế hoạch năm 2024, các đơn vị trong Công an tỉnh tiếp tục tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ BMNN: Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; Quy định số 58- QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, trong đó có nội dung liên quan đến trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ BMNN; Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ BMNN trong tình hình hiện nay; Luật Bảo vệ BMNN; Nghị định 26/2020/NĐ-CP, ngày 28/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư 24/2020/TT-BCA, ngày 10/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an; Thông tư số 104/2021/TT-BCA, ngày 08/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an; Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Nội quy Bảo vệ bí mật nhà nước trong Công an tỉnh Kon Tum… các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an, Công an tỉnh liên quan công tác bảo vệ BMNN.

Quang cảnh công tác kiểm tra BMNN tại Công an huyện Đăk Glei

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ BMNN; lựa chọn cán bộ đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định trong thực hiện công tác bảo vệ BMNN.

Chú trọng bảo vệ BMNN trong ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng nội bộ, mạng Internet; nghiên cứu giải pháp quản lý và bảo mật trang thông tin, cng thông tin điện tử; chủ động triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống mạng thông tin; kịp thời cảnh báo, trao đổi nguy cơ lộ, mất BMNN; cập nhật, thông báo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc khắc phục lỗ hổng bảo mật.

Tiếp tục đầu tư, trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để kiểm soát thông tin, phòng chống lộ, mất BMNN (nht là tại các vị trí, bộ phận, cơ quan trọng yếu, cơ mật), đồng thời đào tạo ngun nhân lực có trình độ quản lý, vận hành, khai thác hiệu quả các trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và trong lực lượng Công an tỉnh.

Chủ động tổ chức biện pháp phòng ngừa, phát hiện những sơ hở, thiếu sót để kịp thời chấn chỉnh; nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ việc lộ, mất BMNN, hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra, đồng thời phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương nắm tình hình, điều tra, truy xét, truy tìm, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định của pháp luật.

Khắc phục những vi phạm pháp luật về bảo vệ BMNN còn tồn tại trong việc: Tạo ra, xác định BMNN; soạn thảo, lưu giữ tài liệu có nội dung BMNN trên máy tính có kết nối Internet hoặc có lịch sử kết nối Internet; truyền đưa BMNN trên mạng viễn thông không mã hóa cơ yếu; sao chụp, chuyển giao BMNN; thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa BMNN... Thực hiện nghiêm các quy định về công tác bảo vệ BMNN trong khai thác, sử dụng các cơ sở dữ liệu, phần mềm nghiệp vụ.

                                                                                                       


Tác giả: Hoài Anh