A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Nhằm xác định trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam bảo đảm thống nhất, hiệu quả, ngày 21/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3159/KH-UBND triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Toàn cảnh Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. (Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an)

Theo đó, để tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, biên soạn, cấp phát tài liệu, tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, chiến sĩ trong Công an tỉnh. Xây dựng và triển khai kế hoạch tập huấn chuyên sâu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên pháp luật Công an các cấp. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành để toàn thể người dân biết, thực hiện. Các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam trong cơ quan, đơn vị và toàn thể người dân trên địa bàn biết, thực hiện theo đúng quy định. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam cho các hội viên và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham gia ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Liên quan đến việc tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và phạm vi, lĩnh vực quản lý, tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, gửi kết quả rà soát về Công an tỉnh (qua Phòng Quản lý xuất nhập cảnh). Trên cơ sở kết quả rà soát của các sở, ban ngành và địa phương; Công an tỉnh tổng hợp, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định của Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 


Tác giả: Xuân Hoàng
Tin liên quan