A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công an ban hành dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân

Vừa qua, Bộ Công an đã ban hành dự thảo Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân.

Theo đó, Thông tư này quy định về biểu mẫu và việc in, sử dụng, quản lý các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân. Thông tư được áp dụng với: Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính; Cơ quan, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính trong Công an nhân dân; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân.

Thông tư ban hành kèm theo 15 biểu mẫu sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân, gồm:

a) Quyết định hủy bỏ áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 01/QĐ-HBTGN);

b) Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản (Mẫu số 02/QĐ-TLHĐĐGTS);

c) Quyết định thành lập Hội đồng xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 03/QĐ-TLHĐXLTVPT);

d) Quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính (Mẫu số 04/QĐ-TX);

đ) Quyết định Áp dụng biện pháp quản lý người nước ngoài trong thời gian làm thủ tục trục xuất (Mẫu số 05/QĐ-ADBPQLNNN);

e) Biên bản người bị áp giải/trục xuất bỏ trốn (Mẫu số 06/BB-BT);

g) Biên bản xử lý đối với hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng (Mẫu số 07/BB- XLHHVP);

h) Biên bản bàn giao tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 08/BB-BGTVPT);

i) Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính (Mẫu số 09/TB-TGN);

k) Thông báo về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 10/TB-CCHC);

l) Tóm tắt lý lịch và hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị trục xuất (Mẫu số 11/TTLL-TX);

m) Bảng thống kê tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (Mẫu số 12/BTK);

n) Sổ theo dõi biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân (Mẫu số 13);

o) Sổ theo dõi xử phạt vi phạm hành chính (Mẫu số 14);

p) Sổ theo dõi tạm giữ, giữ, trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ, giữ (Mẫu số 15).

Đáng chú ý, Công an các đơn vị, địa phương khi in biểu mẫu quy định tại Điều 3 Thông tư này phải in thống nhất trên khổ giấy A4, không được thay đổi nội dung của mẫu. Biểu mẫu in sẵn được đóng thành quyển, mỗi quyển có tối thiểu 25 biểu mẫu. Biểu mẫu được đánh số theo thứ tự, trình tự thời gian ban hành của cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong năm, bắt đầu từ số 01 (một). Các biểu mẫu Sổ theo dõi phải được lập sổ bằng giấy hoặc lập trên máy tính theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này để quản lý việc in ấn, cấp phát, sử dụng, thu hồi, huỷ, đánh số biểu mẫu và theo dõi xử phạt vi phạm hành chính. Biểu mẫu được sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính được lưu trữ bằng giấy và lưu trữ dưới dạng điện tử.

Theo quy định tại Dự thảo, một biên bản vi phạm hành chính có 03 liên: 01 liên lưu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính hoặc gửi cho người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp chuyển vụ việc vi phạm; 01 liên giao cho đối tượng vi phạm hành chính; 01 liên không xé rời khỏi quyển biểu mẫu hoặc chuyển cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người vi phạm trong trường hợp lập biên bản vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên. Một quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục không lập biên bản có 04 liên: 01 liên lưu hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính; 01 liên giao cho đối tượng vi phạm hành chính, 01 liên gửi cho tổ chức nơi thu tiền phạt hoặc gửi cho tổ chức, cá nhân có liên quan; 01 liên không xé rời khỏi quyển biểu mẫu hoặc chuyển cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người vi phạm trong trường hợp ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên.

Dự thảo Thông tư được lấy ý kiến từ ngày 12/05/2023 đến hết ngày 12/07/2023.

Toàn văn Dự thảo.


Tác giả: Hoàng Phúc