A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới

Để tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy hơn nữa vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới, ngày 01-7-2022, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Chỉ thị yêu cầu giới luật gia Việt Nam cần tiếp tục tăng cường củng cố tổ chức và hoạt động, nỗ lực, tích cực, nâng cao trách nhiệm nhiều hơn nữa, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chung mà Đảng, Nhà nước đề ra.

 

Biểu trưng của Hội Luật Gia Việt Nam

          Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 27-10-2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 71-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01-7-2022 của Bộ Chính trị “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”.

Trên cơ sở đó, ngày 01/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 4079/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị “về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới”.

Để phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị số 14-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh nói chung, thành viên Chi hội Luật gia Công an tỉnh nói riêng nắm vững những quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia các cấp, Ban Biên tập trân trọng giới thiệu toàn văn các văn bản chỉ đạo trên.

Toàn văn Chỉ thị số 04-CT/TW

Toàn văn Kế hoạch số 71-KH/TU

Toàn văn Kế hoạch số 4079/KH-UBND


Tác giả: Hoàng Phúc