A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc

Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) là một trong những điều ước quốc tế quan trọng nhất về quyền con người được Đại hội đồng Liên Hợp quốc thông qua ngày 16/12/1966, Việt Nam trở thành thành viên Liên Hợp quốc vào năm 1977 và gia nhập Công ước ICCPR vào năm 1982.

Ảnh minh họa

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Công ước ICCPR và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế ICCPR và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc; tập trung phổ biến nội dung Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị quy định tại Hiến pháp năm 2013 và các Bộ luật, Luật như: Bộ luật Dân sự; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình… và các văn bản pháp luật khác có quy định về quyền dân sự, chính trị của công dân; tình hình thực hiện các quyền dân sự, chính trị và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền dân sự, chính trị.

Phổ biến sâu rộng các nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR) và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị, gắn với các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trong việc thực hiện các quyền dân sự, chính trị bằng các hình thức phù hợp, chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện, như:

- Tổ chức hoặc lồng ghép tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc triển khai thực hiện Công ước ICCPR, các tài liệu liên quan và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

- Lồng ghép trong các hoạt động tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hàng năm.

- Tổ chức các hoạt động phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh thông qua một số hoạt động như: Cấp phát tài liệu, tờ gấp, lồng ghép trong giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy tờ cho công dân, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, mạng Internet, mạng xã hội và các hình thức phù hợp khác.

- Tổ chức phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, các quyền dân sự, chính trị được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật do Quốc hội ban hành, phản ánh tình hình thực hiện pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Trang thông tin điện tử Công an tỉnh và Chương trình truyền hình “An ninh Kon Tum” phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.


Tác giả: Hoàng Công
Tin liên quan