A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, vừa qua, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1079/QĐ-TTg, ngày 14/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an.

          Mục tiêu nhằm truyền thông về quyền con người nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hiểu biết của nhân dân về quyền con người trên các lĩnh vực; thông tin đầy đủ, kịp thời nhằm giúp nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiểu rõ quan điểm, chủ trương, nỗ lực và kết quả đạt được trong công tác bảo vệ, thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; kiên quyết phê phán, vạch trần những luận điệu sai trái, vu cáo, xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở nước ta; phấn đấu mục tiêu cụ thể đến năm 2028, phát hiện, xử lý 90% tin giả, tin xấu độc xâm hại quyền con người trên không gian mạng.

          Theo Kế hoạch, nội dung tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Kon Tum gồm các vấn đề sau:

          Tuyên truyền Luật pháp quốc tế về quyền con người, trong đó, đặc biệt quan tâm tới 07 công ước quốc tế cơ bản về quyền con người mà Việt Nam là thành viên gồm: (1) Công ước về các quyền dân sự và chính trị; (2)  Công ước về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa; (3) Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; (4) Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc; (5) Công ước về quyền trẻ em; (6) Công ước về quyền của người khuyết tật;    (7) Công ước tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; kinh nghiệm quốc tế về đảm bảo và thúc đẩy quyền con người.

          Tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quyền con người; kết quả nội luật hóa và triển khai thực thi các cam kết quốc tế về quyền con người, các cam kết quốc tế và đa phương mà Việt Nam là thành viên hoặc có kế hoạch gia nhập.

          Tuyên truyền về nỗ lực, thành tựu của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong việc bảo đảm quyền con người trên mọi lĩnh vực; trong đó, tập trung vào công tác xóa đói giảm nghèo, chăm lo đời sống của người dân, đặc biệt vùng miền núi, dân tộc, các đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương để không ai bị bỏ lại phía sau; những đánh giá, nhận định tích cực của dư luận, truyền thông quốc tế về kết quả công tác bảo đảm và phát triển quyền con người của Việt Nam. Thông tin tích cực, đề cao các giá trị đạo đức, hướng thiện, lối sống nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

          Thông tin, phản ánh các vụ việc, đối tượng trong nước và nước ngoài, các hành vi lợi dụng quyền tự do, dân chủ, quyền con người để vi phạm pháp luật, phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, hình ảnh, uy tín quốc tế của Việt Nam.

          Tuyên truyền về các ưu tiên trong đối ngoại về quyền con người của Việt Nam; về vị trí, vai trò, sáng kiến và đóng góp của Việt Nam trong nỗ lực và thành tựu bảo đảm quyền con người ở cấp độ khu vực và quốc tế.

          Kế hoạch xây dựng 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tập trung tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 1079/QĐ-TTg và thông tin phục vụ việc triển khai thực hiện Đề án; Cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng truyền thông về quyền con người cho các lực lượng truyền thông; Hợp tác quốc tế, thông tin đối ngoại về quyền con người; Thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới trong các hoạt động truyền thông về quyền con người.

 

 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan