A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4402/UBND-HTKT ngày 28/12/2022 về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch trên và chính sách, pháp luật có liên quan nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người dân đối với công tác bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước trong tình hình mới; xác định đây nhiệm vụ quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài, tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Các nội dung vượt thẩm quyền báo cáo đề xuất gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Kon Tum, Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kết quả thực hiện, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2023 để xem xét, ban hành thực hiện; đồng thời theo dõi, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện công tác bảo đảm an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định.


Tác giả: Thu Phương
Tin liên quan