A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" là một nhiệm vụ công tác trọng tâm cần thực hiện.

Ngày 09 tháng 11 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 329/TB-UBND thông báo kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2023. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, địa phương trong việc đẩy mạnh thực hiện nghị quyết, quyết định, chương trình hành động triển khai thực hiện của các cấp, các ngành; khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm; Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa XII kỳ họp chuyên đề tháng 10 năm 2023.

Chuẩn bị chu đáo, đảm bảo chất lượng các nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tháng 11 và Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ họp thứ 6 khóa XII. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất cho phép cơ quan chủ trì soạn thảo lấy ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh bằng phiếu để kịp tiến độ các nội dung trình kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII.

Tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt các nội dung Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với tỉnh Kon Tum (tại Văn bản số 3132/UBND-KTTH ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia. Các đơn vị, chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác nghiệm thu, kịp thời làm hồ sơ thanh toán khi có khối lượng, không chờ đến cuối năm thanh toán một lần. Khẩn trương ban hành giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý, làm cơ sở để trình cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí vốn triển khai đầu tư xây dựng đúng quy định (theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3622/UBND-HTKT ngày 23 tháng 10 năm 2023).

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương xây dựng, ban hành giá đất cụ thể làm cơ sở xây dựng phương án, thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân (các đơn vị hoàn thành trước ngày 15 tháng 11 năm 2023).

Các đơn vị, địa phương cần lưu ý trong quá trình lựa chọn tổ chức đấu giá phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; trong đó cần tính toán việc xử lý các hệ quả (nếu có) của quá trình đấu giá (như: nhận tiền đặt trước, tranh chấp dân sự, kiểm tra, thanh tra…, vì vậy cần nghiên cứu và cân nhắc nếu lựa chọn những đơn vị tổ chức đấu giá ở xa, không có trụ sở trên địa bàn tỉnh, không có điều kiện thuận lợi để phục vụ cho việc xử lý các hệ quả trong quá trình đấu giá).

Tăng cường kiểm tra, giám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của từng dự án để hỗ trợ, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Khẩn trương rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc tồn tại, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo ngay (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ theo đúng quy định.

Tổ chức mời các nhà thầu xây dựng làm việc để có cam kết cụ thể về tiến độ thực hiện dự án, gói thầu; xử lý trách nhiệm các nhà thầu chậm tiến độ theo thẩm quyền và đúng quy định. Chủ động rà soát, báo cáo qua Sở Kế hoạch và Đầu tư về điều chuyển giữa các dự án chậm giải ngân hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn trước ngày 10 tháng 11 năm 2023.

Các đơn vị, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chậm giải ngân kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2023 dẫn đến không hoàn thành mục tiêu giải ngân trên 95% kế hoạch được cấp có thẩm quyền giao.

Theo dõi chặt chẽ tiến độ nguồn thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu; đôn đốc thu đầy đủ, kịp thời số thuế và tiền thuê đất hết thời gian gia hạn theo chính sách tháo gỡ khó khăn của Chính phủ (Nghị định số 12/2023/NĐ-CP). Đẩy nhanh tiến độ đấu giá các trụ sở nhà đất, các dự án khai thác quỹ đất để tạo nguồn thu đầu tư kết cấu hạ tầng.Tiếp tục điều hành chi thường xuyên theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường trách nhiệm đơn vị sử dụng ngân sách trong việc rà soát, sắp xếp, lồng ghép để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn kể cả nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi dự toán được giao đảm bảo hiệu quả.

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất trồng trọt năm 2023; đặc biệt là các chỉ tiêu mới giao bổ sung như trồng 2.000 ha mía đường niên vụ 2023-2024 và trồng mới 200 cây cà phê xứ lạnh năm 2023. Hướng dẫn bố trí cơ cấu giống và lịch thời vụ gieo trồng vụ Đông xuân 2023-2024, đồng thời tăng cường quản lý chất lượng các loại giống cây trồng, xác định nhu cầu của từng loại giống để có kế hoạch chỉ đạo sản xuất, cung ứng đầy đủ và kịp thời.

Đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng điểm thôn (làng) ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt chuẩn nông thôn mới, Chương trình sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng và ban hành kịp thời Chương trình bình ổn giá trong dịp cuối năm 2023 và Tết nguyên đán 2024. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh.

Giải quyết kịp thời các hồ sơ trong lĩnh vực giao đất, cho thuê của các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện, thành phố. Giám sát việc sử dụng đất của các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt sốt xuất huyết Dengue, bệnh Tay - Chân - Miệng; Bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm, công tác y tế.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án, tạo nhiều việc làm mới và giải quyết việc làm ổn định cho người lao động trên địa bàn tỉnh; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các ngày Lễ lớn của đất nước, của tỉnh, các kết quả về phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tập trung thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 và xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023./.


Tác giả: Thái Ngân