A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành năm 2023

Ngày 01 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 423/UBND-NC để chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 7630/KL-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Nội vụ về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nội vụ do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành năm 2023.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tự kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; thường xuyên đánh giá việc thực hiện các quy định về lĩnh vực nội vụ để kịp thời nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản theo thẩm quyền đúng quy định pháp luật và phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

Khi tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật yêu cầu thực hiện đúng việc gửi văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 25 Điều 1 Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP) (Văn bản của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi ban hành gửi đến Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có thẩm quyền kiểm tra văn bản theo ngành, lĩnh vực).

Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế đã được Bộ Nội vụ chỉ ra tại Kết luận số 7630/KL-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2023.

Giao Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng soạn thảo, xây dựng pháp luật cho các sở, ban ngành để thực hiện đảm bảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan