A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và quản lý, sử dụng pháo

Tại Công văn số 3110/UBND-KTTH, ngày 18-9-2023 chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 56/2023/NĐ-CP đến các cấp, các ngành và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quá trình thực hiện.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, chiến sỹ, nhất là đối với cán bộ, chiến sỹ thực hiện công tác trên lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội để nắm vững các quy định của pháp luật đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu và quản lý, sử dụng pháo để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện. Bố trí đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; đồng thời, niêm yết công khai các quy định, các thủ tục hành chính về điều kiện an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo và các văn bản khác có liên quan tại các địa điểm giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ chức in ấn, quản lý, cấp phát các loại biểu mẫu cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân để phục vụ công tác quản lý theo quy định. Phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hàng năm bố trí nguồn kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả. Tiến hành rà soát, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh các ngành, nghề mới được quy định tại Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ, lập thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum chỉ đạo, hướng dẫn tăng thời lượng phát sóng đưa tin, tuyên truyền phổ biến Nghị định nêu trên để các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý, sử dụng con dấu và quản lý, sử dụng pháo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan khi đăng ký đầu tư kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự phải thực hiện đầy đủ các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 và Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ trước khi hoạt động kinh doanh.

Sở Tài chính hướng dẫn việc thu, quản lý, sử dụng phí, lệ phí liên quan đến ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý, sử dụng pháo theo quy định của Bộ Tài chính. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí để triển khai hiệu quả Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, quản lý chặt chẽ các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và quản lý, sử dụng pháo; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng các ngành, nghề này để hoạt động vi phạm pháp luật.

Sở Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành rà soát, đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan đảm bảo phù hợp với các quy định của Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ.


Tác giả: Khánh Vi