A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chủ động, tích cực giải quyết công việc theo thẩm quyền

Ngày 16/11/2023, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9000/VPCP-TH gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chủ động, tích cực giải quyết công việc theo thẩm quyền.

Thực hiện Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022, thời gian qua, các bộ, cơ quan, địa phương về cơ bản đã thực hiện nghiêm các nguyên tắc làm việc của Chính phủ, tuân thủ đúng quy trình, thủ tục, thẩm quyền và quy định của pháp luật trong giải quyết công việc. Tuy nhiên, một số bộ, cơ quan, địa phương còn chưa chủ động, quyết định công việc thuộc thẩm quyền, vẫn trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết công việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của bộ, cơ quan, địa phương.

 Để bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc làm việc của Chính phủ, đẩy nhanh tiến độ xử lý công việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động, tích cực giải quyết công việc theo thẩm quyền và không trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ những công việc thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan theo đúng quy định của Quy chế làm việc của Chính phủ; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.

 


Tác giả: Tổng hợp