A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)

Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 154- HD/BTGTW, ngày 22-4-2024 về tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024). 

Các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa và kỳ tích của Đường Hồ Chí Minh - Đường Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của bộ đội Trường Sơn, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, văn nghệ sĩ, đồng bào các dân tộc đã từng tham gia, phục vụ chiến đấu, làm nhiệm vụ trên đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí quyết thắng, niềm tự hào dân tộc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về nội dung tuyên truyền: Bối cảnh ra đời và vị trí, vai trò của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; khẳng định việc quyết định mở Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam là một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, một sáng tạo độc đáo về quân sự của Đảng và Quân đội ta.

Sự phát triển và những đóng góp to lớn của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; nghệ thuật tổ chức, xây dựng, chiến đấu cùng những chiến công vang dội trên trận tuyến Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh; tinh thần anh dũng, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của các lực lượng tham gia mở đường, vận chuyển và tinh thần hữu nghị, đoàn kết chiến đấu chống đế quốc Mỹ xâm lược của quân và dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới.

Việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, vẻ vang của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh anh hùng, bất khuất, huyền thoại, một kỳ tích của Nhân dân ta trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thành tích, kết quả và việc phát huy truyền thống, bài học kinh nghiệm của bộ đội Trường Sơn - Binh Đoàn 12 (Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn) trong xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng giai đoạn hiện nay.

Các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ban, bộ, ngành và địa phương; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế vô tư, trong sáng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam.

Một số hoạt động trọng tâm: Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng vào lúc 20h ngày 19/5/2024 tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Tổ chức tọa đàm, hội thảo, gặp mặt, nói chuyện truyền thống, thăm, tặng quà Bộ đội Trường Sơn; các hoạt động văn hóa - văn nghệ. Biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên báo chí, qua các ấn phẩm tuyên truyền và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Tại Hướng dẫn, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương không tổ chức Lễ kỷ niệm nhưng tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, tôn vinh, tri ân phù hợp, như: tổ chức tọa đàm, hội thảo, gặp mặt, nói chuyện truyền thống, thăm, tặng quà Bộ đội Trường Sơn; các hoạt động văn hóa - văn nghệ..., chú trọng công tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, thông qua sinh hoạt của các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội.

Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; bảo đảm nguồn thông tin, tư liệu chính thống do các cơ quan có thẩm quyền cung cấp, phát hành. Chỉ khai thác những thông tin có lợi cho quốc gia, dân tộc; không khai thác những vấn đề có tính chất “phức tạp”, “nhạy cảm”, còn có nhiều ý kiến khác nhau. Đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương tổ chức phát sóng lại phim tài liệu.

Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm bảo đảm thiết thực, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương; chú trọng kiểm tra, đôn đốc các hoạt động tuyên truyền, nhất là trên báo chí, Internet, mạng xã hội và các phương tiện cổ động trực quan.


Tác giả: Khánh Vi