A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú

  Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2022/TT-BTC về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 02 năm 2023.

          

            Đối tượng thu: Công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ) với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định pháp luật cư trú thì phải nộp lệ phí theo quy định.

            Tại Điều 4, Thông tư quy định các trường hợp miễn lệ phí bao gồm: (1) Trẻ em theo quy định tại Luật Trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật; (2) Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; (3) Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; công dân thường trú tại các xã biên giới; công dân thường trú tại các huyện đảo; công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật; (4) Công dân từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mồ côi cả cha và mẹ.

            Tại Điều 5, Thông tư quy định mức thu lệ phí, trong đó, trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến được giảm 50% so với trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp. Cụ thể:

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

Trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp

Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến

1

Đăng ký thường trú

Đồng/lần đăng ký

20.000

10.000

2

Đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình)

Đồng/lần đăng ký

15.000

7.000

3

Đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách

Đồng/người/ lần đăng ký

10.000

5.000

4

Tách hộ

Đồng/lần đăng ký

10.000

5.000

            100% lệ phí thu được nộp vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương). Nguồn chi phí trang trải cho việc thu lệ phí được ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

          


Tin liên quan