A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bộ Công an công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh

Ngày 24/9/2021, Bộ Công an Ban hành Quyết định số 7643/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của BCA.

Theo đó, Bộ Công an ban hành mới 03 thủ tục hành chính là “Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử”, “Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông”, “Trình báo mất hộ chiếu phổ thông”; sửa đổi, bổ sung 02 thủ tục hành chính là “Trình báo mất hộ chiếu phổ thông”, “Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài”; thay thế thủ tục “Cấp hộ chiếu phổ thông” bằng thủ tục “Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử”.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, quy định cụ thể từng thủ tục hành chính về: Trình tự, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện, cơ quan thực hiện, kết quả thực hiện, mức lệ phí (nếu có), tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có), yêu cầu, điều kiện thực hiện và căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính.

Toàn văn Quyết định số 7643/QĐ-BCA./.


Tác giả: Hoàng Phúc