A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam

Công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, bổ trợ cho hoạt động tư pháp của các Cơ quan tố tụng hình sự; thực hiện tốt công tác này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

 

Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam kiểm tra, hướng dẫn tại cơ sở giam giữ

Khi Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam có hiệu lực thi hành, Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an trên lĩnh vực quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

Năm 2022, đã tham mưu Công an tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra, hướng dẫn toàn diện và đột xuất 100% các cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh, thông qua công tác kiểm tra đã hướng dẫn về nghiệp vụ, đồng thời phát hiện, chấn chỉnh khắc phục nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế trên các mặt công tác về thi hành và quản lý tạm giữ, tạm giam, thực hiện tốt công tác này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; các cơ sở giam giữ được bảo vệ tuyệt đối an toàn và thực hiện tốt chế độ chính sách theo quy định đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, làm tốt công tác nắm diễn biến tình hình của đối tượng đang bị tạm giữ, tạm giam; đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ thủ tục và thẩm định danh sách đề nghị đưa 267 phạm nhân đi chấp hành án, điều chuyển trích xuất 370 người bị tạm giữ, người bị tạm giam giữa các cơ sở giam giữ phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử; khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý người bị giam giữ; triển khai tốt các phương án bảo vệ và hệ thống KSAN giám sát an ninh…

Bên cạnh những kết quả, thuận lợi, còn một số khó khăn nhất định trong quá trình thực hiện, như: Hệ thống các văn bản pháp luật và các quy phạm pháp luật quy định về những vấn đề có liên quan đến việc quản lý giam giữ và giáo dục, cải tạo phạm nhân còn nhiều điểm chồng chéo, bất cập, chưa phù hợp với thực tiễn hoặc tuy có phù hợp nhưng tính thực tiễn không cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác tuy đã được quan tâm đầu tư nhưng chưa đồng bộ và nhiều điểm, nhiều hạng mục còn thiếu, xuống cấp và bất cập.

Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và giáo dục, cải tạo phạm nhân, trên cơ sở thực tiễn, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau:

Một là, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ, của Công an tỉnh để cán bộ chiến sỹ tiếp cận nhanh nhất vận dụng trong công tác; xây dựng kế hoạch khắc phục kháng nghị, kiến nghị, những tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua công tác kiểm tra, hướng dẫn và thực tiễn công tác.

Hai là, các cơ sở giam giữ xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ cơ sở giam giữ; tổ chức diễn tập phương án tuần tra canh gác, dẫn giải, áp giải người bị tạm giữ, người bị tạm giam; thực hiện nghiêm túc việc trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ.

Ba là, thực hiện nghiêm các quy định về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị tạm giữ, người bị tạm giam; việc kỷ luật người bị tạm giữ, người bị tạm giam vi phạm nội quy cơ sở giam giữ.

Bốn là, làm tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống kiểm soát an ninh; công tác kiểm tra, kiểm soát người, khu giam, buồng giam để phát hiện thu giữ, xử lý đồ vật cấm và xử lý vi phạm; công tác quản lý, canh gác đối tượng đi khám, điều trị bệnh ngoài cơ sở giam giữ được thực hiện đúng quy định.

Năm là, các công trình giam giữ, công trình phụ trợ, các trang bị phương tiện kỹ thuật phục vụ quản lý giam giữ người bị tạm giữ, người bị tạm giam cần được quan tâm đầu tư xây dựng, trang bị phù hợp. 

Sáu là, công tác tiếp nhận, phân loại, bố trí giam giữ, điều chuyển, trích xuất, chuyển giao, việc đảm bảo thực hiện các quyền và chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam (ăn, ở, mặc, thăm gặp thân nhân, nhận quà, gửi nhận…).

Bảy là, công tác hồ sơ, biểu mẫu, sổ theo dõi về công tác tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý, khai thác, thống kê, báo cáo thực hiện đúng quy định.

         

 


Tác giả: Ngọc Học
Tin liên quan