A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo Thông tư quy định trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt của Cảnh sát giao thông

Bộ Công an dự thảo Thông tư quy định trình tự, nội dung kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt của Cảnh sát giao thông để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

 

Dự thảo Thông tư này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung, bố trí lực lượng, trình tự kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt của Cảnh sát giao thông; huấn luyện, bổ túc nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ trên tàu.

Đối tượng áp dụng là: Sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát giao thông, lực lượng Công an khác có liên quan; Công an các đơn vị, địa phương; Lực lượng bảo vệ trên tàu thuộc doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt (sau đây viết gọn là lực lượng bảo vệ trên tàu); Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt; Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Dự thảo, Công an cấp tỉnh có trách nhiệm: (1) Tham mưu với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo đơn vị chức năng thuộc phạm vi quản lý phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng Công an khác trên địa bàn tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong hoạt động đường sắt theo quy định; (2) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an cấp huyện và lực lượng Công an khác thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt trên tuyến, địa bàn quản lý; (3) Bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông và Công an cấp huyện nơi có đường sắt đi qua tổ chức thực hiện kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt trên tuyến, địa bàn được phân công, gồm: a) Các tuyến đường sắt quốc gia không thuộc tuyến đường quy định tại điểm a khoản 3 Điều 5 Thông tư này; b) Tuyến đường sắt đô thị; tuyến đường sắt chuyên dùng; tuyến đường nhánh kết nối với các tuyến đường sắt quốc gia; (4) Căn cứ quy định tại Điều 6, Điều 7 Thông tư này và tình hình thực tế các tuyến giao thông đường sắt đi qua địa phương, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định phân công, phân cấp tuyến, địa bàn kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm an ninh, trật tự, an toàn giao thông đường sắt giữa Phòng Cảnh sát giao thông và Công an cấp huyện.

Ngoài ra, dự thảo quy định cán bộ Cảnh sát giao thông sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện, thu thập hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường sắt. Kết quả thu thập được bằng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ là bản ảnh, hình ảnh, phiếu in, chỉ số đo, dữ liệu lưu trong bộ nhớ của các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; được thống kê, lập danh sách, in thành bản ảnh hoặc bản ghi thu về hành vi vi phạm và lưu trữ trong hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và của Bộ Công an về công tác hồ sơ.

Khi phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, thu thập được thông tin, hình ảnh về hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường sắt, người có thẩm quyền xử phạt thực hiện như sau:

- Tổ chức lực lượng kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo quy định. Trường hợp người vi phạm đề nghị được xem thông tin, hình ảnh, kết quả thu thập được về hành vi vi phạm, Tổ Cảnh sát giao thông cho xem tại nơi kiểm tra, kiểm soát; nếu chưa có thông tin, hình ảnh, kết quả tại nơi kiểm tra, kiểm soát thì hướng dẫn người vi phạm xem khi đến xử lý vi phạm tại trụ sở đơn vị;

- Trường hợp chưa thực hiện được việc kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thì thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư này.

Trang Thông tin điện tử Công an tỉnh giới thiệu Toàn văn dự thảo Thông tư để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem và tham gia góp ý: 1. Biểu mẫu kèm theo công khai.zip Dự thảo Thông tư.doc Dự thảo Tờ trình Thông tư.doc

 

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan