A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, cung cấp thông tin trên môi trường mạng trong Công an nhân dân

Vừa qua, Bộ Công an đã ban hành và lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về quản lý, cung cấp thông tin trên môi trường mạng trong Công an nhân dân.

Giao diện Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (bocongan.gov.vn)

Theo đó, Thông tư này quy định về quản lý, cung cấp thông tin trên môi trường mạng của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương; các điều kiện bảo đảm cho hoạt động cung cấp thông tin trên môi trường mạng.

Đối tượng áp dụng là Công an các đơn vị, địa phương, bao gồm: Các đơn vị nghiệp vụ, tham mưu, chính trị, hậu cần, thanh tra thuộc cơ quan bộ (các đơn vị trực thuộc Bộ); Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Công an cấp tỉnh); các học viện, trường Công an nhân dân; các bệnh viện trực thuộc Bộ Công an; Các tổ chức, cá nhân, cán bộ, chiến sĩ tham gia quản lý, cung cấp thông tin trên môi trường mạng của Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương.

Theo dự thảo, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an là kênh cung cấp thông tin chính thống, thống nhất, tập trung của Bộ Công an trên môi trường mạng; tích hợp thông tin hành chính điện tử của Bộ Công an, có chức năng tổ chức, quản lý và công bố các thông tin của Bộ Công an; liên kết các dịch vụ công trực tuyến; kết nối với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ Chính phủ số. Cổng thông tin điện tử của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh là kênh cung cấp thông tin chính thống, thống nhất, tập trung của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh trên môi trường mạng.

Đối với việc quản lý và cung cấp thông tin của Bộ Công an, Dự thảo quy định kênh cung cấp thông tin của Bộ Công an phải đáp ứng yêu cầu sau: Bảo đảm thuận tiện trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; Cho phép tổ chức, cá nhân đánh giá trực tuyến mức độ hài lòng về thông tin được cung cấp. Bảo đảm tính bí mật, riêng tư của tổ chức, cá nhân đánh giá; Bảo đảm an toàn thông tin mạng; áp dụng các tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông; tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật về cung cấp thông tin trên môi trường mạng.

Đáng chú ý, việc quản lý công tác cung cấp thông tin và kênh cung cấp thông tin của của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh do Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công an về hoạt động cung cấp thông tin trên môi trường mạng của đơn vị mình; chỉ đạo công tác quản lý, cung cấp thông tin và quản lý các kênh cung cấp thông tin trên môi trường mạng của đơn vị. Phòng Tham mưu (hoặc Phòng Tổng hợp) của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh có nhiệm vụ tham mưu Thủ trưởng, Giám đốc tổ chức công tác quản lý, cung cấp thông tin và quản lý các kênh cung cấp thông tin trên môi trường mạng của đơn vị.

Dự thảo Thông tư cũng quy định 12 nội dung thông tin cung cấp trên môi trường mạng của Bộ Công an; 06 nội dung cung cấp trên môi trường mạng của đơn vị trực thuộc Bộ, Công an cấp tỉnh bao gồm những nội dung quy định tại Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP; 06 nội dung thông tin cung cấp trên môi trường mạng của học viện, trường Công an nhân dân; 04 nội dung thông tin cung cấp trên môi trường mạng của các bệnh viện trực thuộc Bộ Công an.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư còn quy định về việc đảm bảo hoạt động cung cấp thông tin trên môi trường mạng cũng như hiệu lực, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành của các bên liên quan.

Thông tư này thay thế Thông tư 98/2020/TT-BCA ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Bộ Công an quy định về quản lý, cung cấp thông tin và bảo đảm hoạt động của Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử trong Công an nhân dân.

Thời gian lấy ý kiến của Dự thảo bắt đầu từ ngày 02/06/2023 đến hết ngày 02/08/2023.

Toàn văn Dự thảo.


Tác giả: Hoàng Phúc