A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Kế hoạch về thực hiện kê khai, công khai Bản Kê khai tài sản, thu nhập năm 2024 trong toàn Công an tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 763/KH-UBND ngày 05/3/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Thực hiện kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2024. Ngày 15/3/2024, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 857/KH-CAT về thực hiện kê khai, công khai Bản Kê khai tài sản, thu nhập năm 2024 trong toàn Công an tỉnh. Thanh tra Công an tỉnh đã theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả và tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, nội dung Kế hoạch như sau:

1. Về chỉ đạo, tổ chức thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập

- Thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ.

- Chỉ đạo lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, hằng năm, bổ sung và phục vụ công tác cán bộ của năm 2024 theo đúng quy định.

- Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận, quản lý bản kê khai kiểm tra nội dung bản kê khai tài sản, thu nhập bảo đảm đầy đủ; lập sổ theo dõi kê khai, giao nhận bản kê khai giữa người có nghĩa vụ kê khai với cơ quan, đơn vị; bàn giao Bản kê khai cho các Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đúng quy định.

2. Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập

- Đối với kê khai lần đầu: Thực hiện đối với người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 34 Luật Phòng, chống tham nhũng; việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác.

- Đối với kê khai hằng năm: Thực hiện đối với người có nghĩa vụ kê khai theo quy định khoản 3 Điều 36 Luật Phòng, chống tham nhũng và Điều 10 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ, việc kê khai phải hoàn thành trước 31/12/2024.

- Đối với kê khai bổ sung: Được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. Việc kê khai phải hoàn thành trước 31/12/2024. Những người thuộc diện kê khai hằng năm nếu có biến động về tài sản, thu nhập thì không thực hiện kê khai bổ sung riêng mà thực hiện kê khai vào bản kê khai hằng năm.

- Đối với kê khai phục vụ công tác cán bộ: Thực hiện đối với những người có nghĩa vụ kê khai khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác. Việc kê khai phải hoàn thành chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác.

3. Nộp và quản lý Bản kê khai tài sản, thu nhập

- Thực hiện theo quy định tại mục 3.2 Phần II Hướng dẫn 1226/BCA-X05 ngày 14/4/2022 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện việc kiểm soát tài, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an nhân dân.

- Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị đầu mối để tiếp nhận và bàn giao bản kê khai tài sản, thu nhập cho các Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập đúng đối tượng và thời gian quy định.

4. Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

Các đơn vị thực hiện công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định tại Điều 39 Luật phòng chống tham nhũng; tại các Điều 11, 12, 13 Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và tại mục 4, 5, 6 Phần II Hướng dẫn 1226/BCA-X05 ngày 14/4/2022 của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện việc kiểm soát tài, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an nhân dân./.

 


Tác giả: Nguyễn Minh Phương