A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”

Thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/ĐUCA, ngày 14/12/2022 của Đảng uỷ Công an Trung ương về thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII và Chương trình số 59-CTr/TU, ngày 15/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới" (Nghị quyết số 27-NQ/TW), vừa qua, Đảng uỷ Công an tỉnh Kon Tum đã xây dựng Chương trình số 21-CTr/ĐUCA thực hiện với những nội dung sau:

Về mục đích, yêu cầu:

- Mục đích:

+ Nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 27-NQ/TW; trên cơ sở đó, cụ thể hoá bằng các kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng của từng đơn vị trong Công an tỉnh.

+ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện cơ chế, chính sách, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân.

+ Đề cao trách nhiệm của tập thể, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, gắn với kiểm soát quyền lực; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật, góp phần xây dựng môi trường phát triển địa phương an toàn, lành mạnh.

- Yêu cầu:

+ Việc triển khai, tổ chức thực hiện phải bám sát nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW, Chương trình số 59-CTr/TU ngày 15/5/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW và các quy định liên quan.

+ Xác định rõ mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp uỷ, tổ chức đảng, đơn vị để triển khai thực hiện.

Về nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

- Đẩy mạnh tham mưu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW

- Bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân

- Tiếp tục tham gia hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả

- Xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

- Đảm bảo cơ chế kiểm soát quyền lực Nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

- Tăng cường, chủ động hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Về tổ chức thực hiện:

Căn cứ Chương trình này, các chi bộ, đảng bộ cơ sở, đảng bộ Công an các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, cụ thế hóa, xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum (qua PV01).

Giao Văn phòng Đảng ủy phối hợp với Đảng bộ PV01 hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình này. Đảng bộ PV01 tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.


Tác giả: Hoàng Công
Tin liên quan