A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo đảm ít nhất 95% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 7087/TB-VP thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại hội nghị trực tuyến với các đơn vị, địa phương ngày 27 tháng 10 năm 2023.

Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác đánh giá cao ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên Tổ công tác, các sở, ngành, địa phương; ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, nhất là các đơn vị đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Để công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh nói chung và việc giải quyết thủ tục hành chính nói riêng được đảm bảo theo đúng quy định và góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)... trên địa bàn tỉnh, đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung rà soát, đánh giá lại các nội dung chưa đạt liên quan đến đánh giá chấm điểm để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm, trong đó tập trung vào các nội dung sau:

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thực hiện nghiêm việc trình công bố danh mục thủ tục hành chính kịp thời; chỉ đạo công chức, viên chức thực hiện cập nhật, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia theo đúng quy định. Thường xuyên theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo ít nhất 95% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn, bên cạnh đó phải thực hiện nghiêm việc lập phiếu xin lỗi khi để hồ sơ quá hạn. Chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm việc số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo 100%.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính để tăng cường công tác chỉ đạo cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn. Yêu cầu các đơn vị, địa phương trên địa bàn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, có kết quả, sản phẩm cụ thể đối với các nhiệm vụ được giao trong công tác cải cách thủ tục hành chính trọng tâm các tháng cuối năm 2023 tại Công văn số 2559/UBND-TTHCC ngày 10 tháng 8 năm 2023.

Các đơn vị, địa phương ưu tiên bố trí nhân sự làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính là những công chức có kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực được phân công; đồng thời quan tâm chế độ chính sách của công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị, địa phương, để góp phần nâng cao chất lượng kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh giải quyết việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục hành chính về đất đai, tư pháp - hộ tịch. Triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 3667/UBND-TTHCC ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chấn chỉnh việc giải quyết TTHC về đất đai và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
Riêng Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Tô, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Đăk Glei, Đăk Hà, chỉ đạo rà soát và giải quyết dứt điểm các hồ sơ thủ tục hành chính đã quá hạn (hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện); tiến hành kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với phòng, ban, đơn vị trực thuộc và công chức, viên chức có liên quan đến việc để hồ sơ quá hạn làm ảnh hưởng chung đến kết quả đánh giá theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp cũng như điểm số cải cách thủ tục hành chính năm 2023 của tỉnh Kon Tum.

Tiếp tục quan tâm đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị, đồng thời chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn đẩy mạnh hơn nữa việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ người dân trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến nhằm nâng cao hơn nữa điểm số của các nhóm chỉ tiêu theo Quyết định 766 của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 về ứng dụng dữ liệu dân cư, phấn đấu đến cuối năm 2023 toàn tỉnh đạt 70% người dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 

Sở Nội vụ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công vụ, đặc biệt là kiểm tra đột xuất để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tổ chức tập huấn các nội dung liên quan đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở và cấp huyện (DDCI) trong tháng 11 năm 2023. 

Công an tỉnh (cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh) tiếp tục theo dõi tham mưu và đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ công tác Đề án 06 tại tỉnh theo các chỉ tiêu và văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục theo dõi chặt chẽ việc giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, tổ chức kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị, địa phương có tỷ lệ hồ sơ quá hạn cao để tham mưu Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo, xử lý kịp thời đối với các đơn vị, địa phương và các cá nhân vi phạm các quy định về giải quyết thủ tục hành chính và không đạt tỷ lệ được giao theo quy định. Tiếp tục thực hiện công khai danh sách cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính chậm, muộn hoặc có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực; công khai kết quả thực hiện Quyết định số 766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh. Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các các đơn vị, địa phương để tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Bộ phận Một cửa các cấp (khi có đề nghị của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố).


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan