A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum

Ngày 18/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 532/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Tổ trưởng Tổ công tác là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách lĩnh vực đầu tư.

Các Tổ phó gồm: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh - Tổ phó thường trực; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tư pháp; Lãnh đạo Công an tỉnh là Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Các thành viên là lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh - Ủy viên thường trực.

Tổ công tác là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Kịp thời nắm bắt, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân; Thông qua Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các cá nhân, tổ chức liên quan để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Nghiên cứu, đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Quyền hạn của Tổ công tác là mời lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và cá nhân, tổ chức liên quan để làm việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Tổ chức các đoàn làm việc, đôn đốc thúc đẩy triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phản ứng chính sách của các sở, ngành, địa phương. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương báo cáo, cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện và giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, thẩm quyền của các sở, ngành, địa phương. Các quyền hạn khác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Kinh phí cho hoạt động của Tổ công tác do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp với quy định của pháp luật


Tác giả: Khánh Vi