A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm

"Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm" là nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Văn bản số 196/UBND-KTTH ngày 27/01/2023.

 

 

Thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 656-TB/TU ngày 19 tháng 12 năm 2022 “về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 08-Qđi/TW, Quy định số 37-QĐ/TW và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh”; ngày 27/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản 196/UBND-KTTH chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, quản lý, tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Một là, Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 08-Qđi/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy (Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Quy định số 11-Qđi/TU ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Tỉnh ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh”; Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”; Kế hoạch số 43-KH/TU ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”; Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề toán khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”) và chương trình, kế hoạch, chỉ đạo về trách nhiệm nêu gương, xây dựng chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Văn bản số 1166/UBND-NC ngày 22 tháng 4 năm 2022 về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, Văn bản số 2210/UBND-KGVX ngày 12 tháng 7 năm 2022 về triển khai chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các Văn bản chỉ đạo có liên quan). Trong đó, chú trọng lựa chọn những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Hai là, Thường xuyên rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy. Trong lãnh đạo, điều hành, phải chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường đoàn kết, thống nhất trong nội bộ nhằm lãnh đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ba là, Đưa nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Bốn là, Tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Năm là, Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác thông tin, tuyên truyền, chủ động đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chú trọng nêu gương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo.

Sáu là, Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình hằng năm theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhất là Công văn số 693-CV/TU ngày 29 tháng 9 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc nâng cao chất lượng kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm”.

Bảy là, Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc giám sát việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan