A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Triển khai thực hiện Chương trình số 40-CTr/TU ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao", Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 4405/UBND-NNTN ngày 28/12/2022 chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm. 

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình số 40-CTr/TU ngày 07 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao" đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân. Trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để hiểu đúng, đầy đủ về đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, nhất là về quyền và nghĩa vụ của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước giao quyền sử dụng đất. Đất đai là nguồn lực to lớn cần được phát huy, quản lý và sử dụng có hiệu quả, bền vững, bảo đảm công bằng xã hội. 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương hoặc rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật (trọng tâm là tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực của ngành) đảm bảo đồng bộ, thống nhất, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ thực tế. 

Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại địa phương sau khi Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình trên địa bàn tỉnh; đồng thời định kỳ tham mưu việc sơ kết, tổng kết đối với việc thực hiện Chương trình theo đúng quy định.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan