A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai Thông báo số 22/TB-TTHĐND ngày 07/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh

Ngày 13/5/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1623/UBND-KTTH về việc triển khai Thông báo số 22/TB-TTHĐND ngày 07/5/2024 của Thường trực HĐND tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tập trung triển khai các nội dung, cụ thể như sau:

Khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh khóa XII thông qua tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định; trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện thì kịp thời báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý theo đúng quy định.

Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đã được UBND tỉnh tiếp thu qua ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh Khóa XII; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định. Hoàn thành và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Tổ kiểm tra của Chủ tịch UBND tỉnh) để biết, theo dõi trong tháng 5/2024.

Tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung kết luận của đồng chí Dương Văn Trang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn được giao quản lý, phụ trách chủ động thực hiện tốt các giải pháp phòng, chống hạn hán do tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng kéo dài, bảo đảm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của Nhân dân do thiếu nước.

Yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị cấp tỉnh chủ động, khẩn trương nghiên cứu, rà soát các luật, nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội khóa XV; trên cơ sở đó, soạn thảo, tham mưu UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành các quyết định, nghị quyết thuộc thẩm quyền theo đúng chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo các quy định của Trung ương và địa phương sớm được triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ.

Các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố và các Chủ đầu tư: tiếp tục phát huy kết quả tích cực trong giải ngân vốn đầu tư công của quý I/2024, chỉ đạo rà soát, có giải pháp để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đồng thời, chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan rút kinh nghiệm sâu sắc, kiên quyết không để tái diễn việc chậm giải ngân phải đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; quyết tâm giải ngân toàn bộ nguồn vốn đầu tư công mà Trung ương, HĐND tỉnh đã giao trong năm 2024.


Tác giả: BBT
Tin liên quan