A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028” trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/3/2023, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 677/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028” trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thi hành án kinh doanh thương mại (KDTM), nhằm đưa công tác thi hành án dân sự (THADS) có chuyển biến đột phá về chất lượng, rút ngắn thời gian, giảm thiểu chi phí và bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

 Kế hoạch xác định các mục tiêu như sau: 

Bảo đảm bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành trên thực tế và phải được các cơ quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành. Tăng cường áp dụng các biện pháp đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong công tác THADS nói chung, công tác thi hành án KDTM nói riêng; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cản trở, chống đối, chây ỳ, không chấp hành bản án theo quy định của pháp luật.

 Rà soát các quy định của pháp luật trong công tác THADS, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét nhằm hoàn thiện thể chế, quy định pháp luật theo hướng chú trọng chất lượng, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án, giảm thiểu các chi phí do ngân sách nhà nước đảm bảo hoặc do các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải nộp trong quá trình tổ chức thi hành án.

 Công khai, minh bạch quy trình tổ chức thi hành án, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, giám sát của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác THADS.

 Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên được xác định trong bản án, quyết định về KDTM.

 Phấn đấu nâng tỷ lệ thi hành án xong đối với các bản án, quyết định KDTM trên tổng số án (số vụ việc và số tiền) có điều kiện thi hành năm sau cao hơn năm trước góp phần đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.  

 Để đạt được các mục tiêu đề ra, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện, gồm: (1) Rà soát, đề xuất nhằm hoàn thiện thể chế về THADS và pháp luật liên quan; (2) Nâng cao hiệu lực của hệ thống cơ quan THADS, đề cao trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thi hành án KDTM; kiên quyết tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc thi hành án KDTM có điều kiện thi hành; có giải pháp phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp cản trở, chống đối, chây ỳ, không chấp hành bản án KDTM; (3) Công khai, minh bạch quy trình THADS, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, tham gia giám sát của tổ chức, cá nhân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức và người dân trong việc tuân thủ pháp luật về chấp hành các bản án, quyết định KDTM.

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan