A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 3147/VPCP-KSTT ngày 09/5/2024 gửi Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, trên cơ sở ý kiến thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ đã hoàn thiện Tài liệu hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Để triển khai có hiệu quả nhiệm vụ kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, Văn phòng Chính phủ trân trọng đề nghị Đồng chí Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện một số công việc sau:

Thực hiện kết nối, tích hợp, khai thác dữ liệu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh theo Tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, hoàn thành trong Quý II năm 2024.

Khai thác các thông tin về tình hình xử lý hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 448/BKHĐT-ĐKKD ngày 16 tháng 01 năm 2024 thông qua Nền tảng kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Rà soát tái cấu trúc, cung cấp biểu mẫu điện tử đối với các thủ tục hành chính có đối tượng thực hiện là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để tự động cập nhật, khai thác các thông tin, dữ liệu đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp các API do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ cung cấp chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng, đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương tổng hợp ý kiến và gửi văn bản cho hai Cơ quan để nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đảm bảo hạ tầng kỹ thuật, kết nối thông suốt phục vụ tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với các bộ, cơ quan, địa phương thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia (VDXP); phối hợp xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện để việc triển khai giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thông suốt, hiệu quả./.


Tác giả: BBT