A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển

Ngày 06-5-2024, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2280/BTP-KTrVB về việc tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”.

Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Quyết định số 143/QĐ-TTg và đăng tải tại Cổng thông tin điện tử pháp điển, Mục Hướng dẫn nghiệp vụ, tiểu mục Hướng dẫn một số nghiệp vụ pháp điển cơ bản (Tại đây). Các cơ quan chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu Tài liệu nêu trên để phục vụ việc tham mưu, tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 143/QĐ-TTg.

Về xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số 143/QĐ-TTg: Trách nhiệm của các cơ quan/đơn vị trong xây dựng và làm đầu mối tổ chức thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg: Tổ chức pháp chế tại các cơ quan thực hiện pháp điển, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các tỉnh chủ trì giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, Ủy ban nhân dân xây dựng và làm đầu mối tổ chức thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg.

Về hình thức, bố cục của kế hoạch: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg tại các bộ, ngành, địa phương nên được bố cục thành các phần nội dung chính như: (i) Mục đích, yêu cầu hệ thống hóa; (ii) Nội dung công việc; (iii) Tổ chức thực hiện. Tại mỗi công việc cụ thể có thể bố cục gồm: (i) Yêu cầu (nội dung) công việc, sản phẩm (nếu có); (ii) Đơn vị chủ trì; (iii) Đơn vị phối hợp; (iv) Thời gian, tiến độ thực hiện (hoàn thành).

Nội dung kế hoạch: Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg bao gồm các nội dung chính như sau: Mục đích, yêu cầu; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ; phân công đơn vị chủ trì, phối hợp; kinh phí thực hiện...

Mục đích, yêu cầu: Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ của bộ, ngành và địa phương mình được phân công theo Quyết định số 143/QĐ-TTg. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan thực hiện pháp điển, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai các nhiệm vụ tại Đề án; huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan vào công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật. Bám sát mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của Đề án, xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, sản phẩm dự kiến và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vịcó liên quan trong việc triển khai Quyết định số 143/QĐ-TTg; bảo đảm sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị hiệu quả, đúng tiến độ và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Cụ thể hóa các nhiệm vụ của bộ, ngành và địa phương được giao trách nhiệm chủ trì thực hiện.

Phân công đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp: Để bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ cũng như phân định rõ trách nhiệm của từng cơ quan/đơn vị liên quan trong  việc thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 143/QĐ-TTg, kế hoạch cần dự kiến chi tiết về cơ quan/đơn vị chủ trì, cơ quan/đơn vị phối hợp đối với từng nội dung công việc cụ thể (theo trình tự thực hiện) cũng như trách nhiệm của các cơ quan/đơn vị trong tổ chức thực hiện kế hoạch.

Kinh phí và các điều kiện bảo đảm thực hiện kế hoạch: Kinh phí và các điều kiện bảo đảm thực hiện kế hoạch có tác động lớn đến chất lượng, hiệu quả thực hiện kế hoạch. Do đó, cơ quan có trách nhiệm lập kế hoạch cần lưu ý đến nội dung này để dự kiến cho phù hợp, bảo đảm hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho việc hoàn thành nhiệm vụ.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 143/QĐ-TTg (đối với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

Tích cực phổ biến, tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển, kết quả pháp điển đến công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, qua đó, từng bước thay đổi thói quen tìm kiếm, tra cứu các quy định pháp luật trong các văn bản quy phạm pháp luật và phát huy hiệu quả của Bộ pháp điển trong quá trình thực hiện giải quyết công việc thường ngày của cơ quan, đơn vị.

Lồng ghép nội dung về khai thác, sử dụng Bộ pháp điển vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương tham khảo tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giới thiệu Bộ pháp điển tại Mục Hướng dẫn sử dụng Bộ pháp điển trên Cổng thông tin điện tử pháp điển theo đường link truy cập: (Tại đây).

Tổ chức các lớp tập huấn đối với Báo cáo viên pháp luật và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, giới thiệu về Bộ pháp điển và cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển để các tập huấn viên sẽ là các báo cáo viên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển tại cơ quan, địa phương mình.

Tích hợp Bộ pháp điển điện tử (địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn) trên Cổng thông tin điện tử của địa phương, Trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc và đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng Bộ pháp điển trong quá trình giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị.


Tác giả: BBT