A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân về “Tư cách người công an cách mệnh”: Vai trò trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt và sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát, cụ thể đối với lực lượng Công an nhân dân. Có thể nói, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân thì giá trị cốt lõi chính là Sáu lời chỉ dạy của Người về “Tư cách người Công an cách mệnh”.

 

 

Sáu Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Nguồn ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đóng góp xứng đáng vào phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại. Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân; đồng thời, là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam.

Thực tiễn hơn 90 năm qua đã khẳng định: Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt sau gần 40 năm đổi mới, đất nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, đưa đất nước bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, với diễn biến phức tạp, khó lường; thuận lợi, thời cơ đan xen với khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, cấp bách đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách, mọi cơ hội xuyên tạc chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng ta hòng làm giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam vẫn không thay đổi.

Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, việc học tập, nâng cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng của toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân là vô cùng quan trọng và cần thiết, đặc biệt là lực lượng vũ trang nhân dân, Công an nhân dân - công cụ chuyên chính trọng yếu, tin cậy của Đảng Cộng sản, vũ khí sắc bén của nhà nước xã hội chủ nghĩa, là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Lực lượng Công an nhân dân cần khẳng định bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng là công cụ bạo lực cách mạng của Đảng chống lại bạo lực phản cách mạng của kẻ thù. Để xứng đáng là “thanh bảo kiếm” sắc bén của Đảng, lực lượng Công an nhân dân cần quán triệt, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện, xứng đáng là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân, tạo môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Với vị trí và vai trò to lớn như vậy, lực lượng Công an nhân dân luôn được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, Nhà nước,... Đặc biệt trong đó có Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh hùng của dân tộc Việt Nam là tấm gương sáng về tấm gương đạo đức, tư tưởng chính trị, lối sống và tác phong làm việc cho toàn bộ nhân dân. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành những tình cảm đặc biệt và sự lãnh đạo thường xuyên, sâu sát, cụ thể đối với lực lượng Công an nhân dân. Có thể nói, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân thì giá trị cốt lõi chính là Sáu lời chỉ dạy của Người về “Tư cách người Công an cách mệnh”:

“Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính.

Ðối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ.

Ðối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành.

Ðối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép.

Ðối với công việc, phải tận tụy.

Ðối với địch, phải cương quyết, khôn khéo.”

Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính. Ngay từ lời dạy đầu tiên bác Hồ của chúng ta đã dặn người chiến sĩ Công an nhân dân muốn làm gì, thực hiện gì cũng phải xuất phát từ chính bản thân của mình. Tự mình điều chỉnh hành vi, tự mình không ngừng học tập nâng cao năng lực trình độ chuyên môn. Nói về cần, kiệm, liêm, chính thì đó là tổng hợp các đức tính cần có của mỗi một con người chứ không riêng gì lực lượng Công an nhân dân. Nhưng người chiến sĩ Công an nhân dân là lực lượng tiên phong, đi đầu trong mọi hoạt động thì việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức này là việc nên làm hàng đầu. Trong đó Cần ở đây là cần mẫn, cần cù, không ngại khó, ngại khổ. Kiệm là tiết kiệm, chi tiêu sử dụng tài sản công phải đúng quy định, không lãng phí. Liêm là liêm khiết và trong sạch là một đức tính bắt buộc phải có đối với lực lượng "đầy tớ" của nhân dân. Việc có lợi cho dân nhất định phải làm, việc có hại đến dân tuyệt đối tránh. Chính là chính trực, thẳng thắn, chính trực trong công việc, thẳng thắn trong việc nhận các khuyết điểm, lỗi sai để rút ra được kinh nghiệm bài học cho những lần sau.

Ðối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ. Lời dạy thứ hai Bác muốn nói đến sự gắn kết, gắn bó trong chính lực lượng Công an nhân dân đó là đối với đồng sự, đồng chí, đồng nghiệp muốn gắn bó phải dựa vào sự đoàn kết, tin tưởng lẫn nhau, việc giúp đỡ trong công việc là điều nên làm đối với đồng sự. Giúp đỡ chứ không phải là làm thay giúp đỡ đúng thẩm quyền, nhiệm vụ và chức trách được giao.

Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành, lòng trung thành được hình thành trên cơ sở giác ngộ cách mạng, lòng yêu mến đồng chí, đồng đội, lòng yêu nghề và nó được hình thành, trau dồi và tôi luyện qua thực tiễn công tác, chiến đấu, thắng không kiêu, bại không nản, nó còn thể hiện bởi ý chí vươn lên sáng tạo trong học tập, chiến đấu.

 “Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép”. Lực lượng Công an nhân dân từ dân mà ra, vì dân mà phục vụ cho nên phải gần dân, kính trọng và lễ phép với nhân dân. Xứng đáng với câu "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" của lực lượng công an nhân dân.

“Đối với công việc, phải tận tụy” Một điều tuy ngắn nhưng bao quát được yêu cầu về tinh thần, thái độ đối với công việc. Tận tụy với công việc được thể hiện ở sự làm việc bền bỉ, có tính chủ động, sáng tạo, xuất phát từ động cơ đúng đắn và trong sáng vì mục tiêu phục vụ nhân dân. Đã phụ trách công việc gì thì quyết tâm làm cho bằng được, cho đến nơi, đến chốn, không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm. Đó cũng chính là sự thể hiện tinh thần trách nhiệm của người chiến sỹ Công an nhân dân.

“Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo”. Cương quyết đối với kẻ địch là một nguyên tắc bất di bất dịch, cách xử thế thứ hai đối với kẻ địch lại phải khôn khéo. Tinh thần cương quyết, khôn khéo là vũ khí sắc bén, là nguyên tắc, phương châm hoạt động của người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân. Quán triệt lời dạy của Bác, người cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân cần phải xây dựng cho mình bản lĩnh chiến đấu, lập trường kiên định, không hoang mang, dao động trước những khó khăn, thử thách để ngày càng trưởng thành trong công tác.

Trong 76 năm qua (11/6/1948-11/3/2024), Sáu điều Bác dạy luôn là kim chỉ nam trong mọi hành động của cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân cả nước. Từ phong trào thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy đã xuất hiện rất nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, lập công xuất sắc trên các lĩnh vực công tác, chiến đấu. Cho đến hôm nay, những lời dạy quý báu của Người vẫn tươi nguyên giá trị, bởi nội dung, ý nghĩa sâu sắc, toàn diện đối với quá trình công tác, chiến đấu, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an. Đó là những phẩm chất không thể thiếu, là nhân tố quyết định để lực lượng Công an hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân là tổng hòa các mối quan hệ xã hội mà người công an cách mạng phải xử lý hài hòa, nhuần nhị, khoa học và tỉnh táo. Đó là kim chỉ nam để cán bộ, chiến sĩ nhận biết cái sai, cái xấu, cái chưa hoàn thiện để từ đó chấn chỉnh, sửa chữa; đồng thời và quan trọng hơn, đó cũng chính là bộ tiêu chí, thước đo, chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; là động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cùng với lực lượng Công an nhân dân cả nước, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Kon Tum luôn gắn kết chặt chẽ việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân với thực tiễn quá trình công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng bằng những phần việc, nhiệm vụ cụ thể như: Thường xuyên tổ chức học tập, quán triệt Sáu điều Bác Hồ dạy trong sinh hoạt chuyên đề hằng năm, đưa nội dung học tập vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của từng chi bộ trực thuộc; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác trong quá trình tiếp xúc, giải quyết công việc với Nhân dân, doanh nghiệp, không có trường hợp khiếu nại, tố cáo có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên rà soát, xác định những nội dung, tiêu chí hành động thiết thực, cụ thể nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, trọng tâm là tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH, hiện đơn vị đã tiến hành cung cấp trực tuyến 16 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC toàn trình và một phần trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, kết quả tiếp nhận và giải quyết trực tuyến đạt 100%; chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp PCCC và CNCH trên địa bàn, không để xảy ra các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, kiềm chế sự gia tăng các vụ cháy qua các năm.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, từ năm 2019 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH xuất sắc nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Công an trong phong trào thi đua Vì ANTQ hàng năm; nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Gần đây nhất, đơn vị vinh dự có 01 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024.

Đồng chí Nguyễn Bá Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ xuất sắc nhận bằng khen của UBND tỉnh trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023-2024. Nguồn:baokontum.com.vn

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra những yêu cầu mới và nặng nề hơn trong công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt, nghiêm chỉnh Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; tiếp tục rèn luyện, chăm lo giáo dục thể hiện bản lĩnh kiên cường, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh; đảm bảo an toàn PCCC và CNCH, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Qua đó, ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng trong nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa./.

 


Tác giả: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
Tin liên quan